Facebook Youtube Instagram

Materiály, III. stupeň štúdia

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu, (číslo): Materiály, (104052)

Stupeň vysokoškolského štúdia /  ISCED-F kód stupňa vzdelávania: III. stupeň  /  ISCED-864

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Púchov, Ivana Krasku 491/30

Názov a číslo študijného odboru  /  ISCED-F kódy odboru: 36. Strojárstvo  /  0700 Inžinierstvo/strojárstvo, výroba a výstavba

Typ študijného programu: Akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: Philosophiae doctor - PhD.

Forma štúdia: Denná

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: Slovenský jazyk

Štandardná dĺžka štúdia: 4 akademické roky

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: 22. 06. 2022

 

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov vo všetkých 3 ročníkoch štúdia): 15

Skutočný počet študentov vo všetkých 3 ročníkoch štúdia: 13

Plánovaný počet študentov v prvom roku štúdia v AR 2022/2023: 3

Skutočný počet uchádzačov: 5

Skutočný počet študentov v prvom roku štúdia: 3

 

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Výsledky vzdelávania (popísané pomocou Dublinských deskriptorov)

1.
Vedomosti
a porozumenie

Absolvent preukazuje systematické hlboké vedomosti z oblasti fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností materiálov a kompozitných systémov, ich komplexnej diagnostiky a počítačovej simulácie ich zaťaženia a parametrov. Disponuje komplexnými znalosťami a experimentálnymi zručnosťami, potrebnými pre výskum a vývoj nových materiálov so špecifickými vlastnosťami. Dokonale ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja nových materiálov a kompozitov, ako aj technológie ich výroby a spracovania na polotovary a výrobky. Dôkladne ovláda väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké formulovanie problému, právne a environmentálne aspekty nových produktov, prezentáciu výsledkov, ako aj rozvoj študijného odboru a jeho prínos pre prax. Vie samostatne riešiť problémy zo širokého spektra konštrukčných materiálov a na základe hlbokých teoretických vedomostí predikovať ich úžitkové vlastnosti. Prináša a aplikuje vlastné riešenia problémov v oblasti materiálov a strojárstva.

2.
Uplatňovanie vedomostí
a porozumenia

Absolvent preukazuje systematické porozumenie odboru štúdia, preukazuje dôkladné osvojenie si zručností a metód vedeckého výskumu spojených s výskumom materiálov, zodpovedajúcich aktuálnemu stavu poznania v odbore Strojárstvo. Vie preukázať, že sám realizoval podstatnú časť výskumu v rámci dizertačnej práce – svoju schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu v oblasti materiálov a strojárstva s vedeckou integritou. Pri uplatňovaní vedomostí a realizácii výskumných prác a ich publikovaní sa riadi spoločenskou a etickou zodpovednosťou.

3.
Tvorba úsudku

Absolvent prispel pôvodnými výsledkami svojho výskumu k rozšíreniu hraníc vedeckého poznania v oblasti materiálových vied, najmä prostredníctvom realizácie rozsiahleho súboru prác, z ktorých niektoré sú hodné recenzného publikovania. Je schopný kritickej analýzy, hodnotenia a syntézy nových a zložitých konceptov návrhu, vývoja, prípravy, implementácie, používania a ukončenia životného cyklu výrobkov z technicky významných materiálov a kompozitov.

4.
Komunikácia

Absolvent je expertom vo svojej oblasti výskumu, dokáže jasne a jednoznačne komunikovať závery, poznatky, koncepcie a riešenia v rámci svojej oblasti expertízy s kolegami, širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou.

5.
Schopnosť ďalšieho vzdelávania

Absolvent má rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať, zdokonaľovať a prehlbovať svoje odborné vedomosti a zručnosti, reflektujúc aktuálne trendy medzinárodného výskumu aj technologického vývoja v materiálovej produkcii a strojárskom priemysle. Absolvent je schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický pokrok v oblasti materiálov a strojárstva a dokáže výrazne prispieť k technickému rozvoju a spoločenskému pokroku vo vedeckom výskume aj v profesionálnej praxi.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Prehľad povolaní, na výkon ktorých je absolvent štúdia pripravený

Špičkový špecialista v oblasti strojárstva a materiálov

·          Špecialista v oblasti riadenia výroby

·          Špecialista v oblasti kontroly kvality

·          Špecialista v oblasti výskumu a vývoja materiálov

·          Špecialista v oblasti diagnostiky materiálov

·          Špecialista v oblasti navrhovania a konštruovania

·          Špecialista v oblasti numerického modelovania a simulácií

 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti strojárstva a materiálov

·          Riadiaci pracovník (manažér)  v oblasti riadenia výroby

·          Riadiaci pracovník (manažér)  v oblasti výskumu a vývoja

·          Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly kvality

 

Pracovník vysokej školy v oblasti  vedy, výskumu a vzdelávania

 

 

 

Absolvent študijného programu Materiály je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe súvisiacich so zlepšovaním kvalitatívnych vlastností existujúcich materiálov, zdokonaľovať technickú stránku kvality výroby materiálov, súčiastok, nástrojov a úžitkových predmetov, vrátane inovatívneho návrhu dizajnu a ekologizácie výrobných postupov. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce vo vedeckom tíme a po zapracovaní tiež riadiť prácu výskumného kolektívu. Je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore strojárstva. Uplatnenie nájde vo výskumných ústavoch, na VŠ, ako aj vo vrcholových riadiacich funkciách podnikov s orientáciou na kovové, polymérne, anorganické či textilné materiály, tenké vrstvy, diagnostiku a skúšobníctvo.

Uplatniteľnosť

POTENCIÁL ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU Z POHĽADU UPLATNENIA ABSOLVENTOV

Absolvent študijného programu uplatnenie nájde vo výskumných ústavoch, na VŠ, ako aj vo vrcholových riadiacich funkciách podnikov s orientáciou na kovové, polymérne, anorganické či textilné materiály, tenké vrstvy, diagnostiku, výpočtové modelovanie  a skúšobníctvo.

 

HODNOTENIE UPLATNITEĽNOSTI ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU (KAP)

Koeficient uplatniteľnosti  absolventov študijného programu Materiály v odbore za rok 2021 bol 100%, teda 1.

 

HODNOTENIE KVALITY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ZAMESTNÁVATEĽMI (SPÄTNÁ VÄZBA)

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi je zdokumentované z dvoch hľadísk: formou spätnej väzby zamestnávateľa na pôsobenie študentov v praxi počas štúdia a formou vyjadrenia zamestnávateľov ku kvalite študijného programu a k uplatniteľnosti absolventov štúdia v praxi.

 

Vyjadrenie zainteresovaných strán je dostupné na odkaze tu (správa dokumentov SharePoint).

Študijný plán

 

Študijný plán pozostáva zo skupiny povinných a povinne voliteľných predmetov a je koncipovaný tak, aby si študenti mohli vybrať vhodnú kombináciu povinne voliteľných predmetov, ktorá najlepšie zodpovedá zameraniu, objektom a metódam výskumu ich dizertačnej práce. Svoju vedeckú integritu a schopnosť koncipovať, konštruovať, realizovať a upravovať podstatnú časť výskumu v oblasti materiálov a strojárstva študenti rozvíjajú najmä v rámci predmetov: Individuálne štúdium odbornej literatúry I, II, Vedecká činnosť I, II, III, IV, V, VI, VII a Dizertačný projekt I, II. Všetky kombinácie predmetov študijného programu sú dobrým predpokladom pre kvalitnú prípravu absolventov - expertov vo svojej oblasti výskumu, ktorí budú schopní v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický pokrok v oblasti materiálov a strojárstva a dokážu výrazne prispieť k technickému rozvoju a spoločenskému pokroku vo vedeckom výskume aj v profesionálnej praxi.

 

Všeobecné pravidlá sú dané vnútornou smernicou Študijný poriadok TnUAD. Dokument je dostupný na odkaze tu.

 

Študijné plány sú  dostupné na odkaze tu. 

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy predmetov sú pre študentov prístupné v AIS-e a sú tiež zverejnené na odkaze tu.

Témy záverečných prác študijného programu

Obhájené záverečné  dizertačnej práce - akademický rok: 2022/2023

 

 • Návrh aplikácií pre stanovenie tuhosti pneumatík a ich materiálových parametrov

 

Obhájené záverečné  dizertačnej práce - akademický rok: 2021/2022

 • Hodnotenie štruktúry a vlastností modifikovaných polypropylénových vlákien

Obhájené záverečné dizertačnej práce - akademický rok: 2020/2021

 • Výskum a modifikácia vlastností kompozitného systému spojkového obloženia

Obhájené záverečné dizertačnej práce - akademický rok: 2019/2020

 • Štúdium vlastností odpadových materiálov na báze termoplastov po povrchovej úprave environmentálne prijateľnou technológiou
 • Vývoj elastomérnych systémov so špecifickými vlastnosťami s obsahom alternatívnych plnív

Aktuálny harmonogram akademického roka

Personálne zabezpečenie študijného programu

OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA USKUTOČŇOVANIE, ROZVOJ A KVALITU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. – hlavná osoba zodpovedná  uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného program
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 
 • doc. Ing. Jan Krmela, PhD.
 • doc. Mgr. Ivan Kopál, PhD.
 • doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.

ZOZNAM OSÔB ZABEZPEČUJÚCICH PROFILOVÉ PREDMETY:

 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
 • doc. Ing. Jan Krmela, PhD.
 • doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
 • doc. Mgr. Ivan Kopál, PhD.
 • prof. Ing. Ján Vavro, CSc.

ZOZNAM OSTATNÝCH UČITEĽOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

 • Mgr. Silvia Koišová
 • doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
 • doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.
 • doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
 • doc. Ing. Ján Vavro, PhD.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOCH:

ĎALŠIE KONTAKTY:

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Zoznam učební a laboratórií s charakteristikou a prehľadom technického vybavenie je uvedený na odkaze tu.

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v ŠP Materiály je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (absolvovanie inžinierskeho štúdia). Uchádzači o denné doktorandské štúdium v študijnom programe Materiály budú prijatí na základe výsledkov prijímacieho pohovoru a po splnení všetkých predpísaných náležitostí v súlade so smernicou na odkaze tu.

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Postupy a časový plán periodického hodnotenia jednotlivých študijných programov definuje ON 2-U-013 Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne, dostupné na: ŠTATÚT (tnuni.sk)

 • Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu sú dostupné na odkaze tu (správa dokumentov SharePoint).
 • Spätná väzba od absolventov je hodnotená pomocou dotazníka dostupného na odkaze tu (dokument MS Forms).
 • Výsledky hodnotenia spätnej väzby absolventov sú dostupné na odkaze tu  (správa dokumentov SharePoint).
 • Spätná väzba zamestnávateľov je dostupná na odkaze tu (správa dokumentov SharePoint).

 

ŠTÚDIUM