Facebook Youtube Instagram

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.

e-mail: dana.bakosova@tnuni.sk

tel.: +421 32 7400 869

 

Úlohou koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami je hlavne:

  • aktívne sa podieľať na identifikovaní uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami,
  • vyhodnocovať špecifické potreby uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami, navrhnúť rozsah zodpovedajúcich podporných služieb a podieľať sa na ich zabezpečovaní,
  • zabezpečovať spoluprácu s pracoviskami a účelovými zariadeniami vysokej školy alebo fakulty a so zamestnancami, najmä poskytovať informácie a poradenstvo v súvislosti so špecifickými potrebami študentov,
  • vykonávať poradenstvo pre študentov pri zabezpečovaní podporných služieb a tieto služby koordinuje,
  • podávať návrh na použitie finančných prostriedkov na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, najmä na zabezpečenie materiálno-technických pomôcok a vybavenia.


Uchádzač/študent so ŠP sa môže na koordinátora pre študentov so ŠP obrátiť so žiadosťou:

  • poskytnutie informácií o univerzite/fakulte,
  • poskytnutie informácií o štúdiu,
  • poskytnutie informácií o prijímacích skúškach,
  • zabezpečenie formy, trvania prijímacej skúšky,
  • pomoc pri riešení problémov a zabezpečení podmienok počas štúdiu.

 

 

ŠTÚDIUM