Facebook Youtube Instagram

Študijní poradcovia

V čom pomáha študijný poradca študentom počas ich štúdia:

 

 • Poskytuje študentom študijné poradenstvo.
 • Radí študentom pri zostavovaní študijného plánu.
 • Poskytuje im rady, aby nemuseli prekročiť štandardnú dĺžku štúdia.
 • Objasňuje študentom princípy kreditového systému štúdia a platného študijného poriadku.
 • Pozornosť venuje aktuálnym informáciám k administratívnym pokynom ku štúdiu (napr. informáciám k tvorbe rozvrhu, k odovzdávaniu záverečných prác, k prihlasovaniu na štátne záverečné skúšky a podobne).
 • Radí študentomv prípade nejasností, problémov so zápisom predmetov, s tvorbou rozvrhu a podobne.
 • Objasňuje študentom pravidlá fungovania akademického prostredia, ich práva a povinnosti.
 • Venuje pozornosť neskôr prijatým študentom a študentom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
 • Poskytuje spätnú väzbu prodekankám pre pedagogickú činnosť, vedúcim katedier referentkám študijného oddelenia a pedagógom.
 • Pri identifikovaní systémových a organizačných nedostatkov a problémov alebo v prípade podnetov zameraných na zlepšenie kvality a realizáciu štúdia od študentov, informuje príslušného vedúceho katedry a garanta študijného programu.

Opens window for sending emailIng. Daniela Koštialiková, PhD.

 • I. stupeň štúdia - študijný program Materiálové inžinierstvo – špecializácia  Materiály a technológie
 • II. stupeň štúdia - študijný program Materiálové inžinierstvo – špecializácia Kovové materiály
 • III. stupeň štúdia - študijný program Materiály

Opens window for sending emailIng. Petra Dubcová, PhD.

 • I. stupeň štúdia - študijný program Počítačová podpora materiálového inžinierstva
 • II. stupeň štúdia - študijný program Materiálové inžinierstvo – špecializácia Počítačová podpora materiálového inžinierstva

Opens window for sending emaildoc. Ing. Katarína Móricova, PhD.

 • I. stupeň štúdia - študijný program Materiálové inžinierstvo – špecializácia Materiály a environmentálne inžinierstvo 

Opens window for sending emaildoc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.

 • II. stupeň štúdia - študijný program Materiálové inžinierstvo – špecializácie Anorganické materiály, Polymérne materiály, Textilné materiály,  Environmentálne inžinierstvo

Opens window for sending emaildoc. Ing. Jela Legerská, PhD.

 • I. stupeň štúdia - študijný program Materiálové inžinierstvo špecializácia Materiály a dizajn
 • II. stupeň štúdia - študijný program Materiálové inžinierstvo – špecializácia Materiály a dizajn

Opens window for sending emaildoc. Ing. Dana Bakošová, PhD.

 • I. stupeň štúdia - študijný program Materiálové inžinierstvo
 • I. stupeň štúdia - študijný program Počítačová podpora materiálového inžinierstva
 • II. stupeň štúdia - študijný program Materiálové inžinierstvo
 • III. stupeň štúdia - študijný program Materiály

 

 

ŠTÚDIUM