Facebook Youtube Instagram

Inžiniersky študijný program Materiálové inžinierstvo

* Inžinierske štúdium priamo nadväzuje na všetky ponúkané bakalárske študijné programyAkreditáciou EUR-ACE získala FPT v Púchove značku EUR-ACE, ktorá jej umožňuje zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali.

Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním Opens external link in new windowEUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi. Značka Opens external link in new windowEUR-ACE garantuje, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie ale aj obsahu a výstupov študijného programu.

Initiates file downloadCertifikát EUR-ACE FPT v Púchove


 • forma štúdia: denné - dĺžka štúdia - 2 roky - plán prijatých uchádzačov - 40
 • forma štúdia: externé - dĺžka štúdia - 3 roky - plán prijatých uchádzačov - 15 

 

Initiates file downloadŠtudijný program materiálové inžinierstvo je možné študovať v moduloch:

 

 • fyzikálne inžinierstvo materiálov - kovy /modul A/
 • anorganické materiály - sklo /modul B/
 • polymérne materiály - guma, plasty /modul C/
 • textilné materiály /modul D/
 • environmentálne inžinierstvo /modul E/
 • počítačová podpora materiálového inžinierstva /modul F/

 

Povinný ročný poplatok pre študentov za externé inžinierske štúdium: 700,- €


Profil absolventov a uplatnenie v praxi:

 

     Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe materiálové inžinierstvo, v študijnom odbore 5.2.26 materiály sú komplexne pripravení na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality a prevádzkovej diagnostiky. Dôkladne poznajú vzájomné súvislosti medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami materiálov, ovládajú široké spektrum predmetov prírodovedného základu, čo im dáva možnosť rýchlo sa adaptovať na nové poznatky. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia materiálov dokážu analyzovať a navrhovať rozsiahle technické riešenia vrátane environmentálnych aspektov, vyžadujúce hlboké znalosti v oblasti materiálov, riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Prostredníctvom vlastnej voľby povinne voliteľných a výberových predmetov sa špecializujú na niektorú z nasledujúcich oblastí: polymérne materiály, anorganické materiály, textilné materiály, kovové materiály a fyzikálne inžinierstvo materiálov, environmentálne inžinierstvo a počítačová podpora materiálového inžinierstva. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelania absolventov je aj znalosť práce s technickými softvérovými balíkmi a vedomosti z numerickej analýzy a simulácie technologických procesov a materiálových sústav, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Spektrum a hĺbka znalostí a zručností, získané štúdiom v danom inžinierskom študijnom programe, zabezpečujú predpoklady pre rýchlu adaptabilitu absolventov v praxi a ich úspešné uplatnenie v širokej oblasti priemyselných odborov. Absolventi majú schopnosť špecifikovať s navrhovať rozsiahle materiálové riešenia v rôznych technických odboroch, dokážu riadiť tímy pracovníkov a identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a udržiavanie kontaktu s vývojom vo svojej disciplíne.

 

Absolventi sú plne pripravení na pôsobenie:

 

 • vo výskume a vývoji v oblasti materiálového inžinierstva, priemyselného inžinierstva, aplikácii experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov;
 • v základnom výskume pri vývoji nových materiálov, výskume fyzikálnych vlastností materiálov a vývoji nových diagnostických metód, inovačných procesov, riešení trvalo udržateľných technológií s minimálnou spotrebou surovín, energie a bezodpadových procesov (komplexné spracovanie vstupných surovín a materiálov);
 • vo výrobnom procese ako technológ výroby alebo riadiaci pracovník, pri navrhovaní a riadení moderných environmentálne akceptovateľných priemyselných technologických procesov, pokrokových materiálov, spotrebných výrobkov a technických služieb;
 • v riadiacej sfére v oblasti riešenia problémov pri výrobe, spracovaní, zabezpečovaní kvality materiálov, využitia a recyklácie materiálov, dokáže viesť tímy pracovníkov pri zabezpečovaní ekonomickej prosperity podniku;
 • vo verejnej správe v oblasti odborov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónov miest a obcí, ako špecialista na odborných útvaroch; v podnikateľskej sfére vo všetkých oblastiach výrobno-technologických procesov, riadiacich procesov a procesov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj firmy a jej prosperitu.