Akreditovaný študijný odbor (ŠO) 36. Strojárstvo

* Inžinierske štúdium priamo nadväzuje na všetky ponúkané bakalárske študijné programyAkreditáciou EUR-ACE získala FPT v Púchove značku EUR-ACE, ktorá jej umožňuje zaradiť sa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy, ktoré túto značku už získali.

Študentom poskytuje istotu, že absolvovaním Opens external link in new windowEUR-ACE akreditovaného štúdia, budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi. Značka Opens external link in new windowEUR-ACE garantuje, že jej držiteľ spĺňa náročné kritériá, ktoré sa týkajú nielen organizácie ale aj obsahu a výstupov študijného programu.

Initiates file downloadCertifikát EUR-ACE FPT v Púchove


 • forma štúdia: denné - dĺžka štúdia - 2 roky - plán prijatých uchádzačov - 40
 • forma štúdia: externé - dĺžka štúdia - 3 roky - plán prijatých uchádzačov - 15 

 

Initiates file downloadŠtudijný program materiálové inžinierstvo je možné študovať v moduloch:

 

 • fyzikálne inžinierstvo materiálov - kovy /modul A/
 • anorganické materiály - sklo /modul B/
 • polymérne materiály - guma, plasty /modul C/
 • textilné materiály /modul D/
 • environmentálne inžinierstvo /modul E/
 • počítačová podpora materiálového inžinierstva /modul F/

 

Povinný ročný poplatok pre študentov za externé inžinierske štúdium: 700,- €


Profil absolventov a uplatnenie v praxi:

 

     Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe materiálové inžinierstvo, v študijnom odbore 5.2.26 materiály sú komplexne pripravení na pôsobenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality a prevádzkovej diagnostiky. Dôkladne poznajú vzájomné súvislosti medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými vlastnosťami materiálov, ovládajú široké spektrum predmetov prírodovedného základu, čo im dáva možnosť rýchlo sa adaptovať na nové poznatky. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia materiálov dokážu analyzovať a navrhovať rozsiahle technické riešenia vrátane environmentálnych aspektov, vyžadujúce hlboké znalosti v oblasti materiálov, riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Prostredníctvom vlastnej voľby povinne voliteľných a výberových predmetov sa špecializujú na niektorú z nasledujúcich oblastí: polymérne materiály, anorganické materiály, textilné materiály, kovové materiály a fyzikálne inžinierstvo materiálov, environmentálne inžinierstvo a počítačová podpora materiálového inžinierstva. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelania absolventov je aj znalosť práce s technickými softvérovými balíkmi a vedomosti z numerickej analýzy a simulácie technologických procesov a materiálových sústav, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia súčiastok z technických materiálov, s cieľom ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Spektrum a hĺbka znalostí a zručností, získané štúdiom v danom inžinierskom študijnom programe, zabezpečujú predpoklady pre rýchlu adaptabilitu absolventov v praxi a ich úspešné uplatnenie v širokej oblasti priemyselných odborov. Absolventi majú schopnosť špecifikovať s navrhovať rozsiahle materiálové riešenia v rôznych technických odboroch, dokážu riadiť tímy pracovníkov a identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a udržiavanie kontaktu s vývojom vo svojej disciplíne.

 

Absolventi sú plne pripravení na pôsobenie:

 

 • vo výskume a vývoji v oblasti materiálového inžinierstva, priemyselného inžinierstva, aplikácii experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov;
 • v základnom výskume pri vývoji nových materiálov, výskume fyzikálnych vlastností materiálov a vývoji nových diagnostických metód, inovačných procesov, riešení trvalo udržateľných technológií s minimálnou spotrebou surovín, energie a bezodpadových procesov (komplexné spracovanie vstupných surovín a materiálov);
 • vo výrobnom procese ako technológ výroby alebo riadiaci pracovník, pri navrhovaní a riadení moderných environmentálne akceptovateľných priemyselných technologických procesov, pokrokových materiálov, spotrebných výrobkov a technických služieb;
 • v riadiacej sfére v oblasti riešenia problémov pri výrobe, spracovaní, zabezpečovaní kvality materiálov, využitia a recyklácie materiálov, dokáže viesť tímy pracovníkov pri zabezpečovaní ekonomickej prosperity podniku;
 • vo verejnej správe v oblasti odborov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónov miest a obcí, ako špecialista na odborných útvaroch; v podnikateľskej sfére vo všetkých oblastiach výrobno-technologických procesov, riadiacich procesov a procesov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj firmy a jej prosperitu.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31