Facebook Youtube Instagram

Materiálové inžinierstvo, II. stupeň štúdia

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu,  (číslo): Materiálové inžinierstvo, (16505)

Stupeň vysokoškolského štúdia /  ISCED-F kód stupňa vzdelávania: II. stupeň  /  ISCED-767

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Púchov, Ivana Krasku 491/30

Názov a číslo študijného odboru  /  ISCED-F kódy odboru: 36. Strojárstvo  /  0700 Inžinierstvo/strojárstvo, výroba a výstavba

Typ študijného programu: Akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: Inžinier - Ing.

Forma štúdia: Denná

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: Slovenský jazyk

Štandardná dĺžka štúdia: 2 akademické roky

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:  13. 04. 2022

 

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov vo všetkých 3 ročníkoch štúdia): 70

Skutočný počet študentov v obidvoch ročníkoch štúdia: 65

Plánovaný počet študentov v prvom roku štúdia v AR 2022/2023: 35

Skutočný počet uchádzačov: 30

Skutočný počet študentov v prvom roku štúdia: 27

 

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Výsledky vzdelávania (popísané pomocou Dublinských deskriptorov)

1.
Vedomosti
a porozumenie

Absolvent preukazuje rozširujúce vedomosti z oblasti výroby, technologického spracovania, degradácie a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych druhov technických materiálov, vrátane recyklačných technológií, nanomateriálov a nanotechnológií, voľby materiálov pre konkrétne použitie a environmentálne podmienky a preukazuje pochopenie vedomostí. Vie charakterizovať chemické zloženie, štruktúru, fyzikálne a mechanické vlastnosti v technickej praxi používaných kovových, anorganických, polymérnych a moderných kompozitných materiálov. Má schopnosť komplexne analyzovať vzájomné interakcie medzi zložením a štruktúrou materiálov v súvislosti s úžitkovými vlastnosťami výsledného produktu. Disponuje experimentálnymi zručnosťami v oblasti testovania fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov, vrátane interpretácie získaných výsledkov, ovláda prácu so skúšobnými zariadeniami. Absolvent dokáže analyzovať a tvorivo navrhovať rozsiahle technické riešenia vyžadujúce hlboké znalosti v oblasti materiálov, vrátane environmentálnych aspektov a dizajnu výrobkov. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Ovláda pokročilé metódy konštruovania a kreatívnej tvorby dizajnu hotových výrobkov v súlade s ich materiálovými vlastnosťami a technológiou spracovania. Tvorivo aplikuje znalosť práce s technickými softvérovými balíkmi a vedomosti z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia konštrukčných materiálových sústav, pri riešení problémov a výskumných úloh s cieľom optimálneho návrhu (produktu / súčiastky)  z ohľadom na prevádzkové zaťaženie a životnosť.

2.
Uplatňovanie vedomostí
a porozumenia

Absolvent má schopnosť tvorivo použiť vedomosti pri riešení problémov a výskumných úloh z oblasti experimentálnej diagnostiky materiálov, konštrukcie a výpočtového modelovania. S využitím vedomostí a experimentálnych zručností dokáže komplexne analyzovať problém a syntetizovať nové riešenia v oblasti hodnotenia chemických, fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov a kompozitov. Dôkladne rozumie podstate zložitých interakcií medzi zložením,  štruktúrou materiálov a ich úžitkovými vlastnosťami, v súlade s  návrhom  dizajnu finálnych výrobkov. Identifikuje vplyv materiálových výrob na životné prostredie a tvorivo prináša nové originálne riešenia v podobe návrhu vhodných recyklačných a remediačných technológií rôznych druhov priemyselných odpadov. Absolvent tvorivo aplikuje vedomosti a zručnosti z konštruovania, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia  súčiastok. Originálne rieši aj zložité konštrukčné úlohy, spracováva technickú dokumentáciu s využitím výpočtovej techniky a softvérov SolidWorks, ADINA a MATLAB.  Analyzuje vzájomné interakcie súčastí konštrukčných celkov, aplikuje výpočtové postupy a tvorivo prináša nové riešenia konkrétnych problémov a úloh v oblasti strojárstva. Pri uplatňovaní vedomostí a rozhodovaní sa riadi spoločenskou a etickou zodpovednosťou.

3.
Tvorba úsudku

Absolvent posudzuje návrh, vývoj, prípravu, implementáciu, používanie a ukončenie životného cyklu výrobkov z technicky významných materiálov a kompozitov. Vie navrhnúť vhodný materiál a výrobnú technológiu na jeho spracovanie, vrátane progresívnych environmentálnych postupov a kreatívneho návrhu dizajnu  na základe stanovených požiadaviek a funkcie výsledného produktu/súčiastky. Posudzuje kvalitu výrobkov a realizuje analytické a diagnostické úlohy vo výskume a výrobe materiálov. Analyzuje možnosti ekonomických, environmentálnych a technických riešení materiálovej produkcie. Má schopnosť formulovať rozhodnutia aj pri neúplných alebo obmedzených informáciách, zahŕňajúc spoločenskú a etickú zodpovednosť pri uplatňovaní vedomostí a pri rozhodovaní.

4.
Komunikácia

Absolvent vie jasne a jednoznačne komunikovať závery, poznatky, princípy a koncepcie, riešenia problémov a zdôvodnenia navrhovaných riešení  odborníkom aj laickej verejnosti. 

5.
Schopnosť ďalšieho vzdelávania

Absolvent má rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať, zdokonaľovať a prehlbovať svoje odborné vedomosti a zručnosti, reflektujúc aktuálny technologický vývoj v materiálovej produkcii a strojárskom priemysle. Je schopný ďalej sa vzdelávať samoštúdiom.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Kvalifikácie, ich názvy, kódy a súvisiace kvalifikácie

Kód kvalifikácie

1321

2144

SK ISCO-08

Kvalifikácia

1321 Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle

2144 Strojárski špecialisti

Sektorová rada

Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností

SK NACE Rev. 2

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Sekcia M - Odborné, vedecké a technické činnosti

Divízia 24: Výroba a spracovanie kovov;

Divízia 25: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení;

Divízia 28: Výroba strojov a zariadení;

Divízia 29: Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov;

Divízia 30: Výroba ostatných dopravných prostriedkov

Divízia 74: Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

Názov povolania

1321012 Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

2144003 Strojársky špecialista konštruktér, projektant

2144007 Strojársky špecialista riadenia výroby

2144002 Strojársky špecialista technológ

2144005 Strojársky špecialista v oblasti kvality

2144006 Strojársky špecialista v oblasti údržby

2144001 Strojársky špecialista vo výskume a vývoji

 

Okrem vyššie uvedených povolaní uvedených v Štatistickej klasifikácii zamestnaní SK ISCO-08 sú absolventi študijného programu pripravovaní v rámci jednotlivých špecializácií aj na výkon povolania v ďalších oblastiach hospodárstva, v ktorých sa úspešne uplatňujú.

 • Vo výskume a vývoji v oblasti materiálového inžinierstva, priemyselného inžinierstva, aplikácii experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov.
 • V základnom výskume pri vývoji nových materiálov, výskume fyzikálnych vlastností materiálov a vývoji nových diagnostických metód, inovačných procesov, riešení trvalo udržateľných technológií s minimálnou spotrebou surovín, energie a bezodpadových procesov (komplexné spracovanie vstupných surovín a materiálov).
 • Vo výrobnom procese ako technológ výroby alebo riadiaci pracovník, pri navrhovaní a riadení moderných environmentálne akceptovateľných priemyselných technologických procesov, pokrokových materiálov, spotrebných výrobkov a technických služieb.
 • V riadiacej sfére v oblasti riešenia problémov pri výrobe, spracovaní, zabezpečovaní kvality materiálov, využitia a recyklácie materiálov, dokáže viesť tímy pracovníkov pri zabezpečovaní ekonomickej prosperity podniku.
 • Vo verejnej správe v oblasti odborov životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja regiónov miest a obcí, ako špecialista na odborných útvaroch.
 • V podnikateľskej sfére vo všetkých oblastiach výrobno-technologických procesov, riadiacich procesov a procesov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj firmy a jej prosperitu.

Uplatniteľnosť

POTENCIÁL ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU Z POHĽADU UPLATNENIA ABSOLVENTOV

Absolventi študijného programu Materiálové inžinierstvo sú plne pripravený na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva, kontroly kvality a navrhovania dizajnu produktov v závislosti od materiálových vlastností.

HODNOTENIE UPLATNITEĽNOSTI ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU (KAP)

Koeficient uplatniteľnosti  absolventov študijného programu Materiálové inžinierstvo v odbore za rok 2021 bol 85,37%, teda 0,8537.

 

HODNOTENIE KVALITY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ZAMESTNÁVATEĽMI (SPÄTNÁ VÄZBA)

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi je zdokumentované z dvoch hľadísk: formou spätnej väzby zamestnávateľa na pôsobenie študentov v praxi počas štúdia a formou vyjadrenia zamestnávateľov ku kvalite študijného programu a k uplatniteľnosti absolventov štúdia v praxi.

 

Vyjadrenie zainteresovaných strán je dostupné na odkaze tu (správa dokumentov SharePoint).

 

Študijný plán

Študijný program priamo nadväzuje na študijné programy I. stupňa (Materiálové inžinierstvo a Počítačová podpora materiálového inžinierstva) uskutočňované na FPT v Púchove. Študijný plán je koncipovaný tak, aby si študent mohol vybrať zo 7 ciest - špecializácií štúdia, označených A, B, C, D, E, F a G, ktoré korešpondujú so zameraním (špecializáciou) toho-ktorého bakalárskeho ŠP, ktorý absolvovali. Jedná sa o nasledovné špecializácie:

 • Kovové materiály (Špecializácia  A)
 • Anorganické materiály (Špecializácia  B)
 • Polymérne materiály (Špecializácia  C
 • Textilné materiály (Špecializácia  D)
 • Environmentálne inžinierstvo (Špecializácia  E)
 • Počítačová podpora materiálového inžinierstva (Špecializácia  F)
 • Materiály a dizajn (Špecializácia  G)

Povinné predmety sú spoločné pre všetky špecializácie, rovnako ako ponuka výberových predmetov. Rozdiel je v zložení povinne voliteľných predmetov. Študent si môže vybrať jednu zo špecializácií na začiatku štúdia. Voľbou výberového predmetu z aktuálnej ponuky si študent doplní svoj študijný plán o predmet, ktorý považuje za vhodný pre svoje úspešné pokračovanie v štúdiu, pričom musí brať ohľad to, že všetky už zapísané predmety musí absolvovať (t.j. každý neabsolvovaný predmet si musí opätovne zapísať a úspešne ho ukončiť pre pokračovanie v štúdiu pri dodržaní minimálneho počtu kreditov v zmysle študijného poriadku TnUAD). Všetky voľby špecializácií A, B, C, D, E, F a G sú dobrým predpokladom pre kvalitnú prípravu absolventov – špecialistov, so zameraním na jednotlivé oblasti, ktorí sú v praxi žiadaní. Absolventi študijného programu sú pripravení aj na pokračovanie v štúdiu na III. stupni, v doktorandskom ŠP Materiály na FPT v Púchove. 

 

Štúdium sa uskutočňuje dennou formou, v rámci ktorej si študenti môžu zvoliť dve trajektórie vzdelávania:

 • Trajektória 1 je určená pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa   zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom.
 • Trajektória 2 je flexibilná a vhodná pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch. Výučba je koncipovaná tak, že časť sa uskutočňuje blokovo a časť prezenčnej formy je  nahradená dištančnou formou  vzdelávania (on-line prednášky v reálnom čase alebo prostredníctvom výučbových prezentácií, videí, tutoriálov a pod., zverejnených v úložisku). Študenti majú možnosť konzultácií k zverejneným materiálom prostredníctvom diskusných fór,  individuálnych konzultácií  a pod., podľa ich potrieb. 

 

Všeobecné pravidlá sú dané vnútornou smernicou Študijný poriadok TnUAD. Dokument je dostupný na odkaze tu.

 

Študijné plány sú dostupné na odkaze tu.

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy predmetov sú pre študentov prístupné v AIS-e a sú tiež zverejnené na odkaze tu.

Témy záverečných prác študijného programu

Obhájené záverečné diplomové práce - akademický rok: 2022/2023

 • Simulácia procesu 3D tlače
 • Komparácia vybraných povlakov vytvorených vákuovými technológiami na vymeniteľných rezných doštičkách
 • Vplyv konštrukcie textilného materiálu na fyzikálne a mechanické vlastnosti záchranárskych odevov
 • Modelovanie dynamickej viskozity gumárenských zmesí pomocou umelých neurónových sietí.
 • Pevnostná analýza konštrukcie rámu bicykla
 • Hodnotenie mechanických vlastností pleteniny a šitého spoja
 • Dizajn a úžitkové vlastnosti poťahových textílií
 • Priemyselné odpady s prímesou vlny a ich využitie
 • Grafická modifikácia výšivky
 • Vplyv parametrov tepelného spracovania na štruktúrne vlastnosti vybraných materiálov
 • Stanovenie príčin povrchových defektov na vybranom materiáli.
 • Porovnanie kvality ocelí vstupujúcich do výroby pántov pre automobilový priemysel
 • Vplyv chemickej a fyzikálnej modifikácie plnív na vlastnosti polymérnych materiálov
 • Štúdium procesu degradácie syntetických kaučukov vplyvom UV žiarenia
 • Štúdium teplotného správania skiel v systéme Al2O3-Yb2O3-Er2O3
 • Návrh testovacieho zariadenia na skúšanie klzných krúžkov hydraulických valcov
 • Moderné nedeštruktívne metódy testovania podzemných skladovacích nádrží
 • Návrh zvýšenia účinnosti triedenia  a spracovania odpadov vo vybranej spoločnosti
 • Komplexné riešenie technologického procesu povrchových úprav  ložísk pre veterné turbíny
 • Termické vlastnosti kaučukov
 • CFD analýza tepelného výmenníka tepla v programe Solidworks
 • Vplyv času skladovania na vlastnosti smotany
 • Vplyv skladovania na vybrané druhy tukov
 • Výmena rýchlo vypúšťacích ventilov na regeneračnom kotli RK2
 • Simulácia toku elastomérnych zmesí pri procese lisovania
 • Zobrazovacia metóda Schlieren a jej aplikácia pri DCSBD výboji
 • Vlastnosti termoplastov vystavených studenej plazme
 • Aktivácia povrchu skla a plexiskla studenou plazmou
 • Náhrada komponentu T-kusu a násuvnej objímky REHAU RAUTITAN Stabil metódou 3D tlače pre TZB
 • Verifikácia a validácia chladenia komponentov pracovnej stanice pomocou výpočtov z predmetu VMST
 • Komparácia zakladania rodinných domov na základových pásoch verzus základovej doske

Obhájené záverečné diplomové práce – akademický rok:  2021/2022

 • Vplyv vybraných typov materiálov na opotrebenie rezných doštičiek
 • Štúdium degradácie polymérnej membrány pre medicínske využitie
 • Vplyv mikrovlnného žiarenia na modifikáciu kaolínu a využitie v kompozitoch.
 • Nakladanie s polymérnym odpadom vo vybranom podniku
 • Kaučuky a ich termické vlastnosti
 • Plnivá do gumárenských zmesí a ich termické vlastnosti
 • Analýza procesu starnutia termoplastických zmesí plnených polysacharidom
 • Vplyv procesu lisovania celulózy na prípravu elastomérnych zmesí
 • Štúdium reologických vlastností u rôznych typov gumárenských zmesí
 • Optimalizácia materiálu pri výrobe dielu na výstrednikovom lise LEK 160
 • Koncepčný návrh paletového dopravníka pre automatické parkovacie systémy
 • Konštrukčný a materiálový návrh exteriérového nábytku v softvérovom prostredí SolidWorks
 • Komparácia mechanických a elektrických vlastností a vplyv korózie jednojadrových a viacjadrových medených vodičov
 • Štúdium procesu výpalu keramických materiálov
 • Dizajn odevov s ohľadom na poveternostné podmienky
 • Fraktografické hodnotenie lomovej plochy pílového listu chvostovej akumulačnej píly
 • Štúdium vplyvu TiO2 vrstvy na povrchové vlastnosti tuhých materiálov
 • Povrchové úpravy vybraných pracovných odevov

Obhájené záverečné diplomové práce - akademický rok: 2020/2021

 • Vplyv materiálového zloženia a konštrukcie záchranárskych odevov na ich fyziologické vlastnosti
 • Sledovanie vplyvu konvenčnej a aktívnej zinkovej bieloby na fyzikálno-mechanické, reologické a termooxidačné vlastnosti EPDM zmesí
 • Štruktúrna analýza opotrebovaných brzdových doštičiek
 • Zostava prípravku pre stanovenie frikcie elastomérnych vulkanizátov
 • Mikroskopické hodnotenie deformačných zmien pri ohýbaní na ohraňovacom lise
 • Štúdium porušenia výstužného prvku pre automobilový priemysel
 • Štúdium interakcie prírodného bentonitu v polymérnej matrici
 • Povrchové vlastnosti polymérnych kompozitov
 • Vplyv modifikovaných foriem kaolinitu - asistovaných mikrovlnným žiarením na reologické vlastnosti gumárenských zmesí
 • Návrh dizajnu futbalového funkčného dresu
 • Zhodnotenie technického stavu motorových vozidiel meraním fyzikálnych a elektrických veličín
 • Hodnotenie kvality nealkoholických nápojov
 • Vplyv teploty sušenia na ťahové vlastnosti textilných kordov
 • Návrh postupu tvorby konštrukčných prvkov v programe Solidworks
 • Implementácia 3D tlače kovov do budov v energetickej triede pasívnych stavieb
 • Stanovenie prevádzkových opatrení pri úprave/aktivácií  materiálov na plazmovom reaktore KPR 200 MM
 • Termické a úžitkové vlastnosti  pančuchového tovaru
 • Štúdium vplyvu modifikovaného alternatívneho plniva v polymérnej zmesi
 • Funkčné pleteniny v dizajne tričiek
 • Vplyv modifikovaných foriem kaolinitu - asistovaných mikrovlnným žiarením na fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov
 • Detský bytový textil na báze lyocelových vlákien
 • Zníženie emisií a spotreby energie vplyvom virtuálnych špecifikácií  pri výrobe pneumatík
 • Voľnočasové odevy s bezpečnostnými prvkami na báze fluorescenčných a fosforescenčných farieb
 • Zostava zariadenia na rozmerovú analýzu vzoriek
 • Môžu byť historické sklá bio-aktívne?
 • Použitie svetlých plnív v združenom profile pre autoplášte
 • Nakladanie s odpadmi, nebezpečnými a znečisťujúcimi látkami vo vybranej spoločnosti z oblasti strojárskeho priemyslu
 • Využitie fyzikálne modifikovanej celulózy ako plnivo do elastomérnych zmesí
 • Štúdium polymérov vystavených rôznorodým vplyvom výbojov DCSBD plazmy. 
 • Voľba optimálneho chladiva tepelného čerpadla
 • Návrh a hodnotenie vybraných vlastností textilných hračiek
 • Štúdium urýchleného starnutia vulkanizátov vybraných gumárenských zmesí v podmienkach blízkych vulkanizácií automobilových plášťov
 • Konštrukčný návrh pojazdu pre zariadenie na výrobu nosníkov v predpätom stave

Aktuálny harmonogram akademického roka

Personálne zabezpečenie študijného programu

OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA USKUTOČŇOVANIE, ROZVOJ A KVALITU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. – hlavná osoba zodpovedná  uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného program
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • doc. Ing. Jan Krmela, PhD.
 • doc. Mgr. Ivan Kopál, PhD.
 • doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.

ZOZNAM OSÔB ZABEZPEČUJÚCICH PROFILOVÉ PREDMETY:

 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • doc. Ing. Jan Krmela, PhD.
 • doc. Mgr. Ivan Kopál, PhD.
 • doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
 • prof. Ing. Ján Vavro, CSc.
 • doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.
 • doc. Ing. Jela Legerská, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.
 • doc. Ing. Ján Vavro, PhD.
 • Ing. Dana Bakošová, PhD.

ZOZNAM OSTATNÝCH UČITEĽOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

 • Ing. Slavomíra Božeková, PhD.
 • Ing. Andrej Dubec, PhD.
 • doc. Ing. Peter Fabian, PhD.
 • Ing. Andrea Feriancová, PhD.
 • Ing. Mariana Janeková, PhD.
 • Ing. Róbert Janík, PhD.
 • Mgr. Silvia Koišová
 • Ing. Peter Kopas, PhD.
 • Ing. Daniela Koštialiková, PhD.
 • Ing. Petra Dubcová, PhD.
 • Ing. Marian Kridla, PhD.
 • Ing. Ivan Labaj, PhD.
 • Mgr. Peter Šipoš
 • Ing. Zuzana Mičicová, PhD.
 • Ing. Jana Pagáčová, PhD.
 • Ing. Iveta Papučová, PhD.
 • doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
 • doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
 • MgA. Soňa Šťastná Zajacová Ph.D
 • Ing. Juliana Vršková, PhD.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOCH:

ĎALŠIE KONTAKTY:

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Zoznam učební a laboratórií s charakteristikou a prehľadom technického vybavenie je uvedený na odkaze tu.

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v ŠP Materiálové inžinierstvo je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolvovanie bakalárskeho štúdia). Uchádzači o denné inžinierske štúdium v študijnom programe Materiálové inžinierstvo sú prijímaní na základe výberového konania, podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia na vysokých školách technického alebo prírodovedného zamerania, po splnení všetkých predpísaných náležitostí v súlade so smernicou na odkaze tu.

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Postupy a časový plán periodického hodnotenia jednotlivých študijných programov definuje ON 2-U-013 Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne, dostupné na: ŠTATÚT (tnuni.sk)

 • Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu sú dostupné na odkaze tu (správa dokumentov SharePoint).
 • Spätná väzba od absolventov je hodnotená pomocou dotazníka dostupného na odkaze tu (dokument MS Forms).
 • Výsledky hodnotenia spätnej väzby absolventov sú dostupné na odkaze tu  (správa dokumentov SharePoint).
 • Spätná väzba zamestnávateľov je dostupná na odkaze tu (správa dokumentov SharePoint).

 

ŠTÚDIUM