Facebook Youtube Instagram

Počítačová podpora materiálového inžinierstva, I. stupeň štúdia

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu, (číslo): Počítačová podpora materiálového inžinierstva, (100262)

Stupeň vysokoškolského štúdia /  ISCED-F kód stupňa vzdelávania: I. stupeň  /  ISCED-645

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Púchov, Ivana Krasku 491/30

Názov a číslo študijného odboru  /  ISCED-F kódy odboru: 36. Strojárstvo  /  0700 Inžinierstvo/strojárstvo, výroba a výstavba

Typ študijného programu: Akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: Bakalár – Bc.

Forma štúdia: Denná

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: Slovenský jazyk

Štandardná dĺžka štúdia: 3 akademické roky

Dátum zosúladenia študijného programu v RVH:  02. 03. 2022

Dátum ostatnej úpravy študijného programu: 25. 10. 2023

 

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov vo všetkých ročníkoch štúdia): 60

Skutočný počet študentov vo všetkých ročníkoch štúdia: 43

Plánovaný počet študentov v prvom roku štúdia v AR 2023/2024: 15

Skutočný počet uchádzačov: 33

Skutočný počet študentov v prvom roku štúdia: 24

 

 

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania

 

Výsledky vzdelávania (popísané pomocou Dublinských deskriptorov)

1.
Vedomosti
a porozumenie

Absolvent ovláda pokročilé výpočtové postupy a zručnosti v oblasti konštruovania, výpočtového modelovania a simulácií technologických procesov, ako aj stanovenia materiálových parametrov súčiastok a výrobkov. Je schopný navrhovať jednoduché konštrukčné celky s využitím moderných počítačových softvérov. Ovláda výpočtové postupy z oblasti fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky tuhých telies a náuky o materiáloch. Absolvent vie používať technickú dokumentáciu a disponuje vedomosťami z oblasti výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov a ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia. Disponuje tiež základnými experimentálnymi zručnosťami v oblasti testovania fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov.

2.
Uplatňovanie vedomostí
a porozumenia

Absolvent aplikuje princípy základných metód konštruovania, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia  súčiastok a konštrukčných celkov, rieši konštrukčné úlohy, ovláda postupy na spracovanie technickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a  softvérov SolidWorks, ADINA a MATLAB. Aplikuje princípy základných metód experimentálnej diagnostiky materiálov, vie zvoliť vhodnú metódu pre meranie a hodnotenie kvality výroby a súvisiacich vlastností materiálov. Dokáže aplikovať.  Identifikuje vzájomné interakcie súčastí konštrukčných celkov a aplikuje výpočtové postupy a možnosti najmodernejších softvérových produktov na riešenie technických problémov v oblasti strojárstva.

3.
Tvorba úsudku

Absolvent posudzuje návrh, vývoj, prípravu, implementáciu, používanie a ukončenie životného cyklu súčiastok a výrobkov z technicky významných materiálov a kompozitov. Vie navrhnúť vhodný materiál, vrátane konštrukčného návrhu dizajnu a predikcie životnosti súčiastok a konštrukčných celkov v súlade so  stanovenými požiadavkami a funkciou výsledného produktu/súčiastky. Posudzuje kvalitu výrobkov a realizuje diagnostické úlohy vo výskume a výrobe materiálov. Analyzuje možnosti ekonomických a technických riešení materiálovej produkcie.

4.
Komunikácia

Absolvent vie komunikovať a poskytovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a navrhovať riešenia odbornej verejnosti. Tvorí a analyzuje výkresovú dokumentáciu, technické správy a postupy a to aj v cudzom jazyku.

5.
Schopnosť ďalšieho vzdelávania

Absolvent je schopný zdokonaľovať a prehlbovať svoje odborné vedomosti a zručnosti reflektujúc aktuálny technologický vývoj v materiálovej produkcií a v strojárskom priemysle. Je schopný rozvíjať svoje vedomosti rôznymi metódami prezenčného a dištančného vzdelávania, či samoštúdiom.

 

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Kvalifikácie, ich názvy, kódy a súvisiace kvalifikácie

Kód kvalifikácie

C1321012-00819

SK ISCO-08

Kvalifikácia

Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe

Sektorová rada

Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností

SK NACE Rev. 2

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA:

Divízia 24: Výroba a spracovanie kovov;

Divízia 25: Výroba kovových konštrukcií;

Divízia 28: Výroba strojov a zariadení;

Divízia 29: Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov;

Divízia 30, trieda 30.40: Výroba ostatných dopravných prostriedkov

Názov povolania

2141045 Špecialista plánovania výroby

3115003 Strojársky technik kontroly kvality

 

Okrem vyššie uvedených povolaní uvedených v Štatistickej klasifikácii zamestnaní SK ISCO-08 sú absolventi študijného programu pripravovaní aj na výkon povolania v ďalších oblastiach hospodárstva, v ktorých sa úspešne uplatňujú. Absolvent disponuje potrebnými vedomosťami z výpočtového modelovania a optimálneho návrhu materiálov a konštrukčných celkov z pohľadu ich prevádzkového zaťaženia. Uplatnenie nájde v oblasti výpočtového modelovania a konštruovania ako odborný pracovník v konštrukčných kanceláriách. Je pripravený aj na pôsobenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja.

Uplatniteľnosť

POTENCIÁL ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU Z POHĽADU UPLATNENIA ABSOLVENTOV

Absolventi študijného programu Počítačová podpora materiálového inžinierstva sú plne pripravený na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výpočtového modelovania a konštruovania, v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva a kontroly kvality.

 

HODNOTENIE UPLATNITEĽNOSTI ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU (KAP)

Koeficient uplatniteľnosti  absolventov študijného programu Počítačová podpora materiálového inžinierstva v odbore za rok 2022 bol 100%.

 

HODNOTENIE KVALITY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ZAMESTNÁVATEĽMI (SPÄTNÁ VÄZBA)

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi je zdokumentované z dvoch hľadísk: formou spätnej väzby zamestnávateľa na pôsobenie študentov v praxi počas štúdia a formou vyjadrenia zamestnávateľov ku kvalite študijného programu a k uplatniteľnosti absolventov štúdia v praxi.

 

Študijný plán

Študijný plán je koncipovaný tak, aby študent získal vedomosti a zručnosti v oblasti konštruovania a pokročilých výpočtových postupov výpočtového modelovania a simulácií súčiastok a konštrukčných celkov, vrátane moderných postupov materiálovej diagnostiky. Voľbou výberového predmetu z aktuálnej ponuky si študent doplní svoj študijný plán o predmet, ktorý považuje za vhodný pre svoje úspešné pokračovanie v štúdiu, pričom musí brať ohľad to, že všetky už zapísané predmety musí absolvovať (t. j. každý neabsolvovaný predmet si musí opätovne zapísať a úspešne ho ukončiť pre pokračovanie v štúdiu pri dodržaní minimálneho počtu kreditov v zmysle študijného poriadku TnUAD). Absolvovanie daného bakalárskeho študijného programu je dobrým predpokladom na pokračovanie v štúdiu na II. stupni vzdelávania, v nadväzujúcom inžinierskom študijnom programe Materiálové inžinierstvo.

Štúdium sa uskutočňuje dennou formou, kombinovanou metódou vzdelávania, v rámci ktorej si môžu študenti zvoliť dve trajektórie vzdelávania:

Trajektória 1 je určená pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom.

Trajektória 2 je flexibilná a vhodná pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch. Výučba je koncipovaná tak, že časť sa uskutočňuje blokovo a časť prezenčnej formy je  nahradená dištančnou formou  vzdelávania (on-line prednášky v reálnom čase alebo prostredníctvom výučbových prezentácií, videí, tutoriálov a pod., zverejnených v úložisku). Študenti majú možnosť konzultácií k zverejneným materiálom prostredníctvom diskusných fór,  individuálnych konzultácií  a pod., podľa ich potrieb. 

 

 

Všeobecné pravidlá sú dané vnútornou smernicou Študijný poriadok TnUAD. Dokument je dostupný na odkaze tu. 

 

Študijné plány sú dostupné na odkaze tu. 

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy predmetov sú pre študentov prístupné v AIS-e a sú tiež zverejnené na odkaze tu.

Témy záverečných prác študijného programu

Obhájené záverečné bakalárske práce - akademický rok: 2022/2023

 • Návrh modelu a simulácie tvárnenia kovov technológiou ohýbania
 • Prepojenie 3D tlačiarne German Reprap X400 CE PRO v3 s Mosaic Palette
 • 3D návrh modelu a simulácia procesu tvárnenia kovov valcovaním
 • Vplyv tlaku vstrekovania taveniny na výrobu cievky pre automobilový priemysel
 • Vplyv prevádzkových podmienok na štruktúrne vlastnosti sklárskych foriem
 • Tvarový dizajn strely náboja Hollowpoint
 • Konštrukčný návrh plechového dielu v programe Solidworks
 • Posúdenie kvality povrchu  ložiska
 • Optimalizácia vstupných parametrov laserového zariadenia pre delenie materiálov optickými vláknami

Obhájené záverečné bakalárske práce - akademický rok: 2021/2022

 • Výpočtová simulácia vybranej mechanickej skúšky
 • Konštrukčný návrh súčiastky vyrobenej 3D tlačou
 • Tepelná analýza kotúčovej brzdy bicykla
 • Monitorovanie stavu ložísk modernými diagnostickými metódami
 • Inžiniersky prístup ku konštrukčnému a materiálovému návrhu kladkového posilňovacieho stroja
 • Komplexný pohľad na kompletizáciu (stavbu) rybárskeho prúta - pretekárskeho prívlačového špeciálu
 • Návrh výpočtového modelu konštrukčnej časti kolieskových korčúľ
 • Návrh konštrukcie nástenného držiaka
 • Symptómy porúch brzdového systému bicykla
 • Návrh lisovacej súpravy pre laboráciu trhaviny

Obhájené záverečné bakalárske práce - akademický rok: 2020/2021

 • Návrh simulácie skúšky trojbodovým ohybom pre vysokopevnú oceľ
 • Vyhodnotenie údajov z merania teplôt a tlakov autoklávu pre potreby výpočtových simulácií
 • Tepelno – pevnostná analýza brzdového disku v programe Solidworks
 • Návrh simulácie skúšky ťahom pre oceľové plechy valcované za studena
 • Zhodnotenie vybraných materiálov z pohľadu ich materiálových parametrov pre 3D FDM tlačiarne
 • Kauzalita vzniku chýb pri výrobe odliatkov pre automobilový priemysel
 • 3D návrh plastového dielu a analýza procesu výroby vstrekovaním

Aktuálny harmonogram akademického roka

Personálne zabezpečenie študijného programu

OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA USKUTOČŇOVANIE, ROZVOJ A KVALITU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

 • doc. Ing. Ján Vavro, PhD. – hlavná osoba zodpovedná  uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
 • doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.
 • doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.
 • doc. Ing. Jela Legerská, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.

ZOZNAM OSÔB ZABEZPEČUJÚCICH PROFILOVÉ PREDMETY:

 • doc. Ing. Ján Vavro, CSc.
 • prof. Ing. Ján Vavro, CSc.
 • doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.
 • doc. Ing. Jela Legerská, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.
 • doc. Ing. Jan Krmela, PhD.
 • doc. Mgr. Ivan Kopál, PhD.
 • doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
 • doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.

ZOZNAM OSTATNÝCH UČITEĽOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

 • Ing. Slavomíra Božeková, PhD.
 • Ing. Andrej Dubec, PhD.
 • Ing. Andrea Feriancová, PhD.
 • Ing. Mariana Janeková, PhD.
 • Mgr. Silvia Koišová
 • Ing. Daniela Koštialiková, PhD.
 • Ing. Petra Dubcová, PhD.
 • Ing. Marian Kridla, PhD.
 • Ing. Ivan Labaj, PhD.
 • Ing. Zuzana Mičicová, PhD.
 • Ing. Jana Pagáčová, PhD.
 • Ing. Iveta Papučová, PhD.
 • doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
 • doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
 • Ing. Alžbeta Bakošová, PhD.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOCH:

ĎALŠIE KONTAKTY:

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Zoznam učební a laboratórií s charakteristikou a prehľadom technického vybavenie je uvedený na odkaze tu.

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

FPT v Púchove vo všeobecnosti akceptuje prihlášky tých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na štúdium. Štúdium v uvedenom študijnom programe v rámci troch špecializácií je špecifické svojím zameraním hlavne pre pokračovanie v štúdiu v nadväzujúcom inžinierskom ŠP. Prieskumy uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov zo stredných škôl alebo podľa typu stredných škôl nepreukázali priamy súvis s úspešnosťou vo vysokoškolskom štúdiu. V prípade, že následné prieskumy preukážu iný trend, fakulta je do budúcna pripravená prijať účinnejší nástroj výberu uchádzačov, ktorý by s väčšou pravdepodobnosťou zaručil ich úspešnosť v štúdiu.

 

Postupy prijímania sú transparentné a objektívne, postup je určený vo zverejnenej  smernici na odkaze tu.

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Postupy a časový plán periodického hodnotenia jednotlivých študijných programov definuje ON 2-U-013 Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne, dostupné na: 
https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/rada_pre_vnutorne_hodnotenie/2023/2-U-013_Pravidla_pre_vnutorny_system_8.6.2023final.pdf

ŠTÚDIUM