Facebook Youtube Instagram

Materiálové inžinierstvo, I. stupeň štúdia

Základné údaje o študijnom programe

Názov študijného programu, (číslo): Materiálové inžinierstvo, (100330)

Stupeň vysokoškolského štúdia /  ISCED-F kód stupňa vzdelávania: I. stupeň  /  ISCED-645

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Púchov, Ivana Krasku 491/30

Názov a číslo študijného odboru  /  ISCED-F kódy odboru:  : 36. Strojárstvo  /  0700 Inžinierstvo/strojárstvo, výroba a výstavba

Typ študijného programu: Akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: Bakalár - Bc.

Forma štúdia: Denná

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: Slovenský jazyk

Štandardná dĺžka štúdia: 3 akademické roky

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu:  02. 03. 2022

 

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov vo všetkých 3 ročníkoch štúdia): 130

Skutočný počet študentov v obidvoch ročníkoch štúdia: 84

Plánovaný počet študentov v prvom roku štúdia v AR 2022/2023: 45

Skutočný počet uchádzačov: 75

Skutočný počet študentov v prvom roku štúdia: 53

 

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Výsledky vzdelávania (popísané pomocou Dublinských deskriptorov)

1.
Vedomosti
a porozumenie

Absolvent ovláda základné postupy výroby, technologického spracovania, degradácie a experimentálneho hodnotenia vlastností rôznych druhov technických materiálov, vrátane recyklačných technológií, voľby materiálov pre konkrétne použitie a environmentálne podmienky. Ovláda základy fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky a náuky o materiáloch. Vie charakterizovať chemické zloženie, štruktúru, fyzikálne a mechanické vlastnosti v technickej praxi používaných kovových, anorganických, polymérnych a moderných kompozitných materiálov. Rozumie základným vzťahom medzi zložením a štruktúrou materiálov a ich úžitkovými vlastnosťami. Disponuje experimentálnymi zručnosťami v oblasti testovania fyzikálnych
a mechanických vlastností materiálov, vie pracovať so skúšobnými zariadeniami. Absolvent vie používať technickú dokumentáciu a ovláda základy konštruovania a kreatívnej tvorby dizajnu hotových výrobkov v súlade s materiálovými vlastnosťami a technológiou spracovania. Ovláda základné vedomosti
z výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia materiálov a ich optimálneho návrhu z pohľadu prevádzkového zaťaženia.

2.
Uplatňovanie vedomostí
a porozumenia

Absolvent aplikuje princípy základných metód experimentálnej diagnostiky materiálov, s využitím experimentálnych zručností vie zvoliť vhodnú metódu analýzy a  hodnotenia chemických, fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov a kompozitov. Identifikuje základné interakcie medzi zložením,  štruktúrou materiálov a ich úžitkovými vlastnosťami, v súlade s  návrhom  dizajnu finálnych výrobkov. Identifikuje vplyv základných procesov výroby materiálov na životné prostredie a navrhuje vhodné recyklačné a remediačné technológie hlavných druhov priemyselných odpadov.  Absolvent aplikuje princípy základných metód konštruovania, výpočtového modelovania a simulácie zaťaženia  súčiastok,  rieši konštrukčné úlohy, ovláda postupy na spracovanie technickej dokumentácie s využitím výpočtovej techniky a CAD systémov.  Identifikuje vzájomné interakcie súčastí konštrukčných celkov a aplikuje výpočtové postupy na konkrétne problémy a úlohy v oblasti strojárstva.

3.
Tvorba úsudku

Absolvent posudzuje návrh, vývoj, prípravu, implementáciu, používanie a ukončenie životného cyklu výrobkov z technicky významných materiálov a kompozitov. Vie navrhnúť vhodný materiál a výrobnú technológiu
na jeho spracovanie, vrátane progresívnych environmentálnych postupov a kreatívneho návrhu dizajnu 
na základe stanovených požiadaviek a funkcie výsledného produktu/súčiastky. Posudzuje kvalitu výrobkov a realizuje analytické a diagnostické úlohy vo výskume a výrobe materiálov. Analyzuje možnosti ekonomických, environmentálnych a technických riešení materiálovej produkcie.

4.
Komunikácia

Absolvent vie komunikovať a poskytovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a navrhovať riešenia odbornej verejnosti. Tvorí a analyzuje výkresovú dokumentáciu, technické správy a postupy a to aj v cudzom jazyku.

5.
Schopnosť ďalšieho vzdelávania

Absolvent je schopný zdokonaľovať a prehlbovať svoje odborné vedomosti a zručnosti reflektujúc aktuálny technologický vývoj v materiálovej produkcií a strojárskom priemysle. Je schopný rozvíjať svoje vedomosti rôznymi metódami prezenčného a dištančného vzdelávania, či samoštúdiom.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Kvalifikácie, ich názvy, kódy a súvisiace kvalifikácie

Kód kvalifikácie

1321012

SK ISCO-08

Kvalifikácia

Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

Sektorová rada

Automobilový priemysel a strojárstvo

Štatistická klasifikácia ekonomických činností

SK NACE Rev. 2

Sekcia C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA:

Divízia 24: Výroba a spracovanie kovov;

Divízia 25: Výroba kovových konštrukcií;

Divízia 28: Výroba strojov a zariadení;

Divízia 29: Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov;

Divízia 30, trieda 30.40: Výroba ostatných dopravných prostriedkov

Názov povolania

2141045 Špecialista plánovania výroby

3115003 Strojársky technik kontroly kvality

Uplatniteľnosť

POTENCIÁL ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU Z POHĽADU UPLATNENIA ABSOLVENTOV

Absolventi študijného programu Materiálové inžinierstvo sú plne pripravený na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva, kontroly kvality a navrhovania dizajnu produktov v závislosti od materiálových vlastností.

 

HODNOTENIE UPLATNITEĽNOSTI ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU (KAP)

Koeficient uplatniteľnosti  absolventov študijného programu Materiálové inžinierstvo v odbore za rok 2021 bol 100%, teda 1,00.

 

HODNOTENIE KVALITY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ZAMESTNÁVATEĽMI (SPÄTNÁ VÄZBA)

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi je zdokumentované z dvoch hľadísk: formou spätnej väzby zamestnávateľa na pôsobenie študentov v praxi počas štúdia a formou vyjadrenia zamestnávateľov ku kvalite študijného programu a k uplatniteľnosti absolventov štúdia v praxi.

 

Vyjadrenie zainteresovaných strán je dostupné na odkaze tu (správa dokumentov SharePoint).

Študijný plán

Študijný plán je koncipovaný tak, aby si študent mohol vybrať z 3 ciest – špecializácií štúdia, označených A, B a C. Povinné predmety sú spoločné pre všetky tri špecializácie, rozdiel je v povinne voliteľných a výberových predmetoch. Špecializácia A je zameraná na materiály a environmentálne inžinierstvo a je zostavená z predmetov, ktoré sú s ohľadom na ciele a výstupy vzdelávania študijného programu smerované k environmentálnym aspektom materiálových výrob; špecializácia B so zameraním na materiály a technológie je orientovaná do oblasti materiálových technológií a materiálovej diagnostiky a špecializácia C so zameraním na materiály a dizajn je zostavená z predmetov orientovaných na oblasť kreatívnej tvorby dizajnu výrobkov reflektujúc vlastnosti použitých materiálov a technologický postup spracovania. Študent si môže voliť medzi jednotlivými špecializáciami A, B alebo C na začiatku štúdia. Voľbou výberového predmetu z aktuálnej ponuky si študent doplní svoj študijný plán o predmet, ktorý považuje za vhodný pre svoje úspešné pokračovanie v štúdiu, pričom musí brať ohľad to, že všetky už zapísané predmety musí absolvovať (t.j. každý neabsolvovaný predmet si musí opätovne zapísať a úspešne ho ukončiť pre pokračovanie v štúdiu pri dodržaní minimálneho počtu kreditov v zmysle študijného poriadku TnUAD). Všetky tri voľby špecializácií A, B aj C sú dobrým predpokladom na pokračovanie v štúdiu tej-ktorej špecializácie na II. stupni vzdelávania, v nadväzujúcom inžinierskom študijnom programe Materiálové inžinierstvo.

 

Štúdium sa uskutočňuje dennou formou, kombinovanou metódou vzdelávania, v rámci ktorej si môžu študenti zvoliť dve trajektórie vzdelávania:

Trajektória 1 je určená pre študentov, ktorí majú dostatočný priestor na štúdium v pracovných dňoch a môžu sa   zúčastňovať vyučovania, ktoré je organizované od pondelka do piatku priamym kontaktom učiteľa so študentom.

Trajektória 2 je flexibilná a vhodná pre študentov, ktorí sa s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie, sťažený zdravotný stav, rodinné alebo sociálne podmienky) nemôžu zúčastňovať výučby v bežných pracovných dňoch a časoch. Výučba je koncipovaná tak, že časť sa uskutočňuje blokovo a časť prezenčnej formy je  nahradená dištančnou formou  vzdelávania (on-line prednášky v reálnom čase alebo prostredníctvom výučbových prezentácií, videí, tutoriálov a pod., zverejnených v úložisku). Študenti majú možnosť konzultácií k zverejneným materiálom prostredníctvom diskusných fór,  individuálnych konzultácií  a pod., podľa ich potrieb. 

 

Všeobecné pravidlá sú dané vnútornou smernicou Študijný poriadok TnUAD. Dokument je dostupný na odkaze tu.

 

Študijné plány sú dostupné na odkaze tu.

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy predmetov sú pre študentov prístupné v AIS-e a sú tiež zverejnené na odkaze tu.

Témy záverečných prác študijného programu

Obhájené záverečné bakalárske práce - akademický rok: 2022/2023

 • Návrh vzorov pre textilnú potlač pletenín
 • Odevné textílie pre zdravotnícky personál
 • Ľudové prvky v modernom odeve
 • Materiály s obsahom vlny vo voľnočasovom odeve
 • Moderný dizajn s prvkami vojenského odevu
 • Druhotné textílie v pomalej móde
 • Identita skrz odev
 • Recyklácia ako forma odevného materiálu
 • Štúdium vybraných vlastností polymérnych materiálov s obsahom modifikovaného ílového plniva
 • Charakteristiky vybraných kontaminantov vo vulkanizovaných zmesiach prírodného kaučuku
 • Návrh a realizácia konštrukcie stojana na bicykle
 • Environmentálne vedomie: iniciatívy, koncepty a aktivity

Obhájené záverečné bakalárske práce - akademický rok: 2021/2022

 •  Povrchová úprava kovov práškovým lakovaním
 • Nakladanie s odpadmi, triedenie a minimalizácia ich tvorby vo vybranom podniku
 • Analýza včelích produktov
 • Hydroxyapatit a jeho syntéza
 • Zníženie obsahu magnetických nečistôt v porcelánovej hmote pri výrobe vysokonapäťových porcelánových izolátorov
 • Štúdium vybraných vlastností peliet z odpadových materiálov
 • Charakteristika a význam ložísk v technickej praxi
 • Technológia spracovania gumových tesnení v automobilovom priemysle
 • Optimalizácia procesu vstrekovania plastov
 • Návrh technologickej linky na spracovanie dolomitu pre sklársky priemysel
 • Analýza vybraných potravín rastlinného pôvodu
 • Štruktúrne vyhodnotenie povlaku deponovaného na oceľový plech
 • Mechanické vlastnosti elastomérnych zmesí plnených polysacharidom
 • Panské prvky v biznis odeve ženy
 • Odkaz tradícií v súčasnom pletenom odeve
 • Vplyv materiálového zloženia na tvarové a úžitkové vlastnosti dámskych odevov
 • Zvýšenie viditeľnosti odevu s cieľom ochrany nositeľa
 • Termické vlastnosti plnív do gumárenských zmesí

Obhájené záverečné bakalárske práce - akademický rok: 2020/2021

 • Vplyv materiálového zloženia a konštrukcie záchranárskych odevov na ich fyziologické vlastnosti
 • Príprava a zváranie hliníkových nádrží
 • Pozorovanie „PINHOLING“ efektu ako následku DCSBD mikrovýbojov
 • Uplatnenie pletiarskych väzieb v doplnkoch do bytového interiéru
 • Prídržnosť zlata na neupravenom  a upravenom (oplazmovanom) povrchu skla
 • Porovnanie cementovanej ocele 18CrNiMo a indukčne  kalenej ocele 42CrMo
 • Eliminácia nekvality zvulkanizovaných plášťov pomocou coatingu bočnicovej časti foriem
 • Modelovanie pánskych a dámskych prvkov vo vrchných odevoch
 • Optimalizácia procesu výroby vo vybranej spoločnosti
 • Kombinovateľný unisex odev
 • Technológia aranžovania odevov v spojení s plisovaním
 • Hodnotenie termickej stability kuchynských olejov pomocou TGA/DSC
 • Štruktúrne vlastnosti presných odliatkov z hliníkových zliatin
 • Hodnotenie zvarových spojov použitím nedeštruktívnej defektoskopie
 • Reologické a fyzikálno-mechanické vlastnosti vulkanizátov s použitím modifikovaného kaolínu ako plniva
 • Analýza zloženia zdvíhacích popruhov z hľadiska materiálov a ich parametrov
 • Uhol zmáčania a spôsoby jeho vyhodnocovania
 • Vplyv bioodpadu v behúňovej zmesi
 • Nedeštruktívne metódy testovania podzemných skladovacích nádrží
 • Interiérový dizajn priestorov kaviarne
 • Hodnotenie vplyvu typu následnej homogenizácie na vybrané vlastnosti gumárenských zmesí a vulkanizátov
 • Úprava experimentálnych dát pre ich analýzu nástrojmi umelej inteligencie
 • Využitie obrazovej analýzy pri štúdiu zmien iniciovaných plazmovou expozíciou
 • Materiálový návrh posúvača v hydraulickom zosilňovači

· 

 

 


Aktuálny harmonogram akademického roka

Personálne zabezpečenie študijného programu

OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA USKUTOČŇOVANIE, ROZVOJ A KVALITU ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

 • prof. Ing. Jan Krmela, PhD. – hlavná osoba zodpovedná  uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
 • doc. Mgr. Ivan Kopál, PhD.
 • doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.

ZOZNAM OSÔB ZABEZPEČUJÚCICH PROFILOVÉ PREDMETY:

 • prof. Ing. Jan Krmela, PhD.
 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
 • doc. Mgr. Ivan Kopál, PhD.
 • doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.
 • prof. Ing. Ján Vavro, CSc.
 • doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.
 • doc. Ing. Jela Legerská, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.
 • Ing. Dana Bakošová, PhD.

ZOZNAM OSTATNÝCH UČITEĽOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

 • Ing. Slavomíra Božeková, PhD.
 • Mgr. Anna Crkoňová
 • Ing. Andrej Dubec, PhD.
 • Ing. Andrea Feriancová, PhD.
 • Mgr. Andrea Hupková
 • Ing. Mariana Janeková, PhD.
 • Ing. Róbert Janík, PhD.
 • Mgr. Silvia Koišová
 • Ing. Daniela Koštialiková, PhD.
 • Ing. Petra Dubcová, PhD.
 • Ing. Marian Kridla, PhD.
 • Ing. Ivan Labaj, PhD.
 • Mgr. Peter Šipoš
 • Ing. Zuzana Mičicová, PhD.
 • Ing. Jana Pagáčová, PhD.
 • Ing. Iveta Papučová, PhD.
 • doc. RNDr. Soňa Pavlíková, CSc.
 • Ing. Vladimíra Siváková
 • doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
 • MgA. Soňa Šťastná Zajacová Ph.D
 • Ing. Juliana Vršková, PhD.
 • Ing. Alžbeta Bakošová, PhD.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O ZAMESTNANCOCH:

ĎALŠIE KONTAKTY:

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Zoznam učební a laboratórií s charakteristikou a prehľadom technického vybavenie je uvedený na odkaze tu.

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

FPT v Púchove vo všeobecnosti akceptuje prihlášky tých uchádzačov, ktorí splnia základné podmienky prijatia na štúdium. Štúdium v uvedenom študijnom programe v rámci troch špecializácií je špecifické svojím zameraním hlavne pre pokračovanie v štúdiu v nadväzujúcom inžinierskom ŠP. Prieskumy uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov zo stredných škôl alebo podľa typu stredných škôl nepreukázali priamy súvis s úspešnosťou vo vysokoškolskom štúdiu. V prípade, že následné prieskumy preukážu iný trend, fakulta je do budúcna pripravená prijať účinnejší nástroj výberu uchádzačov, ktorý by s väčšou pravdepodobnosťou zaručil ich úspešnosť v štúdiu.

 

Postupy prijímania sú transparentné a objektívne, postup je určený vo zverejnenej  smernici na odkaze tu.

 

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Postupy a časový plán periodického hodnotenia jednotlivých študijných programov definuje ON 2-U-013 Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne, dostupné na: ŠTATÚT (tnuni.sk)

 • Výsledky spätnej väzby študentov a súvisiace opatrenia na zvyšovania kvality študijného programu sú dostupné na odkaze tu (správa dokumentov SharePoint).
 • Spätná väzba od absolventov je hodnotená pomocou dotazníka dostupného na odkaze tu (dokument MS Forms).
 • Výsledky hodnotenia spätnej väzby absolventov sú dostupné na odkaze tu  (správa dokumentov SharePoint).
 • Spätná väzba zamestnávateľov je dostupná na odkaze tu (správa dokumentov SharePoint).

 

ŠTÚDIUM