Facebook Youtube Instagram

Profil pracovníkov KMTE

 • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Príprava a štúdium vlastností polymérnych materiálov s alternatívnymi plnivami (najmä na báze ílových minerálov a druhotných surovín); štúdium reologických a vulkanizačných charakteristík gumárenských zmesí a fyzikálno-mechanických vlastností pripravených vulkanizátov; štúdium termických, spektrálnych, a štruktúrnych vlastností alternatívnych prísad.

Pedagogický profil: Vedenie záverečných prác a výučba najmä z oblasti polymérnych materiálov, odpadového inžinierstva, recyklačných technológií, priemyselnej toxikológie a základov mineralógie a petrografie.


 • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Vývoj, príprava a charakterizácia kompozitných systémov s polymérnou matricou. Príprava a charakterizácia alternatívnych prísad na báze vybraných druhov priemyselných odpadov a nanoplnív na báze prírodných silikátov, ich modifikácie, aplikácie a štúdium vplyvu na vlastnosti polymérnych kompozitných systémov.

Pedagogický profil: Výučba predmetov v oblasti chémie materiálov, gumárskej technológie, keramických materiálov, energetiky. Vedenie záverečných prác so zameraním na prípravu a komplexnú charakterizáciu vlastností alternatívnych prísad a kompozitov s polymérnou matricou; na prípravu modifikovaných foriem prírodných silikátov a ich využitie na detoxikáciu zložiek ŽP.


 • doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Hodnotenie termických vlastností pevných a kvapalných materiálov pomocou metód termickej analýzy DSC, DTA, TG. Štúdium koróznych vlastností pripravených povlakov niklovaním, medením, striebrením.... Analýza niektorých zložiek životného prostredia a analýza potravín.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti termických vlastností materiálov, korózie a protikoróznej ochrany, environmentálneho inžinierstva, anorganickej chémie.


 • doc. Ing. Petra Skalková, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Modifikácia polysacharidov esterifikačnými a éterifikačnými reakciami, príprava biosurfaktantov a polymérov s antioxidačnými vlastnosťami, štúdium ich štruktúry a vlastností. Príprava polymérnych zmesí (syntetický polymér/biopolymér), vývoj nových ekologických materiálov. Zisťovanie vplyvu bioplniva a kompatibilizácie na fyzikálno-mechanické, štruktúrne, termické vlastnosti pripravených zmesí a štúdium jednotlivých typov degradácie.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti modifikácie polymérnych systémov, technológie výroby, spracovania a požitia polymérnych materiálov, organickej chémie materiálov, aplikovanej organickej chémie v materiálovom inžinierstve, skúšobníctva a certifikácie gumárenských výrobkov.


 • doc. Vladimíra Krmelová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Funkcionalizácia prírodných polysacharidov, ich charakterizácia a štúdium vlastností. Hodnotenie vplyvu aditív na nadmolekulovú a morfologickú štruktúru vláknotvorných polymérov. Hodnotenie úžitkových a spracovateľských vlastností textilných materiálov a kompozitov.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti analýzy polymérov, textilných materiálov a kompozitov, textilných technológií a tovaroznalectva.


 • doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Štúdium povrchových vlastností nanokompozitných vrstiev, sól-gél vrstiev, polymérnych a kovových materiálov. Hodnotenie vplyvu modifikácie povrchu materiálu, príp. modifikácie plniva do gumárenských zmesí. Štúdium chemickej odolnosti skiel, redox stavu skloviny, chemických a fyzikálnych vlastností geopolymérov, zloženia archeologických skiel.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác z oblasti chémie materiálov (hlavne fyzikálnej a koloidnej chémie), analýza polymérnych materiálov, polymérne materiály, nanotechnológie a nanomateriály a technika životného prostredia.


 • Ing. Jana Pagáčová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Príprava tenkých vrstiev s využitím metódy sól-gél. Štúdium vlastností povrchu tenkých vrstiev (AFM). Štúdium vlastností materiálov pomocou spektrálnych metód (FTIR, DLS/SLS). Štúdium štruktúrnych vlastností plnív, polymérnych materiálov a kompozitov.

Pedagogický profil: Výučba v oblasti analýzy materiálov všeobecne a so zameraním na silikátové materiály, materiálových a energetických bilancií, prestupu tepla a tiež práce s odbornou literatúrou, jej vyhľadávaním a písaním záverečných prác. Vedenie záverečných prác v oblasti sól-gél metódy, prípravy a charakterizácie tenkých vrstiev.


 • Ing. Iveta Papučová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Príprava tenkých vrstiev metódou sól-gél na rôznych substrátoch a ich korózia. Hodnotenie povrchových vlastností tenkých vrstiev, materiálov pomocou mikroskopie atomárnych síl. Štúdium spektrálnych vlastností materiálov a kompozitov (EDX -röntgen fluorescenčná energiodisperzná analýza). Štúdium vplyvu plnív, vplyvu modifikácie plnív na termické vlastnosti polymérov.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti prípravy a hodnotenia vrstiev, chemickej analýzy materiálov, termických vlastností materiálov, technológie skla a silikátov, bilancií procesov, ekológie a environmentalistiky.


 • Ing. Andrea Feriancová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Modifikácia plnív na báze prírodných ílových minerálov, využitie mikrovlnnej techniky v rôznych chemických a recyklačných procesoch, vývoj metód na recykláciu vybraných druhov odpadov. Hodnotenie vlastností materiálov pomocou termickej a infračervenej mikroskopie, analýza vplyvu plnív na fyzikálno-mechanické vlastnosti polymérov.

Pedagogický profil: Výučba v oblasti environmentálnej legislatívy a odpadov, BOZP, rizikových látok a chémie spracovania anorganických materiálov. Vedenie záverečných prác v oblasti prípravy plnív, polymérnych materiálov a spracovania vybraných odpadov, analýza termických a spektrálnych vlastností materiálov, využitie mikrovlnnej techniky v rôznych technologických procesoch


 • Ing. Slavomíra Božeková, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Príprava a charakterizácia polymérnych materiálov s aplikáciou alternatívnych plnív na báze odpadu. Štúdium reologických a vulkanizačných vlastností pomocou RPA prístroja. Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zmesí a vulkanizátov.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti spracovania a výroby polymérnych materiálov, skúmanie a vyhodnocovanie reologických, fyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zmesí a vulkanizátov.


 • Ing. Ivan Labaj, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Príprava elastomérnych zmesí s obsahom alternatívnych a biodegradovateľných plnív. Stanovenie reologických vlastností a vulkanizačných charakteristík elastomérnych zmesí. Zisťovanie fyzikálno-mechanických vlastností vulkanizátov. Štúdium vplyvu jednotlivých zložiek elastomérnych zmesí na výsledné vlastnosti vulkanizátov.

Pedagogický profil: Výučba predmetov a cvičení zameraných na polymérne materiály, ich prípravu a testovanie, vedenie záverečných prác sústredených na elastomérne zmesi a vulkanizáty, 3D modelovanie a simulácie v programe Solidworks.


 • Ing. Juliána Vršková, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Príprava polymérnych materiálov s obsahom biodegradovateľných plnív. Štúdium vplyvu biodegradovateľných plnív na reologické vlastnosti a vulkanizačné charakteristiky polymérnych zmesí. Štúdium vybraných fyzikálnych a mechanických vlastností polymérnych zmesí.

Pedagogický profil: Výučba predmetov a vedenie záverečných prác zameraných na prípravu, testovanie a štatistické vyhodnocovanie vlastností polymérnych materiálov. Poznatky v oblasti 3D modelovania v programe Rhinoceros.


 • Ing. Róbert Janík, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: štúdium nanomateriálov s vrstevnatou štruktúrou, najmä ílov a alternatívnych plnív. Špecializuje sa na oblasti aplikácie DCSBD plazmového výboja pri povrchovej modifikácii materiálov a kompozitov a na hodnotenie visko-elastických vlastností materiálov pomocou dynamicko-mechanickej analýzy.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti polymérnych materiálov a plnív na báze ílových minerálov. Základné poznatky v oblasti aplikovanej anorganickej chémie a vplyvov materiálových technológií na životné prostredie.


 • Ing. Zuzana Mičicová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Príprava polymérnych materiálov s alternatívnymi plnivami a štúdium reologických a vulkanizačných vlastností pomocou analyzátora gumárenských procesov a kapilárneho reometra. Štúdium vplyvu alternatívnych plnív na vybrané mechanické vlastností polymérnych materiálov.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti polymérnych materiálov a plnív na báze ílových minerálov. Základné poznatky v oblasti technickej mineralógie, petrografie a kryštalografie.