Facebook Youtube Instagram

Povinné náležitosti prihlášky

  • úradom overená fotokópia koncoročného vysvedčenia posledného ročníka strednej školy,
  • úradom overená fotokópia maturitného vysvedčenia,

Tieto dokumenty je potrebné odoslať na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne,

Ivana Krasku 491/30,

020 01 Púchov,

  • administratívny poplatok za prijímacie konanie v sume 17,00 € (uhradiť bankovým prevodom).
  • Prihlášku je možné vyplniť a odoslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home
  • Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie budú uchádzačovi systémom vygenerované automaticky formou platobného príkazu. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.
  • V prípade, že uchádzač nevyužije vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošle prihlášku v papierovej forme, platobné údaje budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na e-mail zadaný uchádzačom. Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.