Facebook Youtube Instagram

Základné podmienky prijatia

  • Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (I. stup) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.


  • Uchádzači o denné bakalárske štúdium v študijných programoch Počítačová podpora materiálového inžinierstva a Materiálové inžinierstvo budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania, odborných aktivít zo strednej školy a po splnení všetkých náležitostí uvedených nižšie.


  • Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR, ďalej sa vyžaduje povolenie študovať na území Slovenskej republiky a ovládanie slovenského jazyka slovom i písmom.