Facebook Youtube Instagram

Profil pracovníkov KNMVP

  • prof. Ing. Jan Krmela, Ph.D.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPĆO

Vedecko-výskumný profil: Hodnotenie mechanických vlastnosti kompozitov a polymérov. Výpočtové modelovanie kompozitov a pneumatík pre automobily. Špecifické experimenty kompozitov a polymérov pri teplotne-cyklickom zaťažení. Stanovenie materiálových parametrov elastomérov. Aplikácie 3D tlače. Návrh experimentálnych metód kompozitov a polymérov. Predikcie radiálnej tuhosti pneumatík. Analýza kontaktných tlakov pneumatík.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti kompozitov, polymérov, výpočtového modelovania, determinácie materiálových parametrov, experimentov a 3D tlače.


  • prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Hodnotenie fyzikálnych a mechanických vlastností materiálových charakteristík. Vývoj nových metód diagnostiky chýb materiálov. Statická a dynamická analýza mechanických sústav telies a ich optimalizácia z pohľadu ich materiálových vlastností. Aplikácia metódy konečných prvkov (MKP) na riešenie napäťovo-deformačných stavov reálnych telies, na hodnotenie teplotných polí, na stanovenie životnosti reálnych telies.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti mechaniky telies, výpočtového modelovania sústav telies, experimentálnych metód materiálového inžinierstva a modálnej analýzy.


  • doc. Mgr. Ivan Kopal, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Štúdium fyzikálnych vlastností polymérov a kompozitov na báze polymérnych matríc a možností ich modifikácie vysokoenergetickým ionizujúcim žiarením. Matematické modelovanie fyzikálnych procesov v polymérnych kompozitoch a predikcia úžitkových vlastností polymérnych konštrukčných materiálov. Aplikácia metód umelej inteligencie a umelých neurónových sietí v oblasti materiálového inžinierstva.

Pedagogický profil: Výučba fyzikálnych predmetov a vedenie záverečných prác zameraných na počítačové spracovanie dát a prediktívne modelovanie prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie.


  • Ing. Petra Dubcová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO (meno získané sobášom)

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO (autorovo skutočné meno)

Vedecko-výskumný profil: Riešenie úloh v oblasti vektorovej mechaniky, kinematickej, dynamickej a pevnostnej analýzy mechanických sústav telies. MKP modelovanie lineárnych problémov staticky a dynamicky zaťažených telies a ich optimalizácia z hľadiska mechanických vlastností. Identifikácia únavových charakteristík konštrukčných materiálov pri cyklickom zaťažení.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti mechaniky z hľadiska statiky, kinematiky a dynamiky, počítačovej podpory v materiálovom inžinierstve, výpočtového modelovania a numerických analýz pomocou metódy konečných prvkov.


  • Ing. Alžbeta Bakošová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Numerické modelovanie lineárnych a nelineárnych problémov pomocou metódy konečných prvkov a určovanie vstupných parametrov simulácií z hľadiska materiálových vlastností. Aplikácie programu MATLAB v materiálovom inžinierstve.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti aplikovanej mechaniky, počítačovej podpory v materiálovom inžinierstve, výpočtového modelovania a numerických analýz metódou konečných prvkov.