Facebook Youtube Instagram

Vedecko-výskumný a pedagogický profil pracovníkov KMI


  • doc. Ing. Dana Bakošová, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Hodnotenie vlastnosti materiálov pomocou atómovej silovej mikroskopie. Štúdium mechanických vlastností progresívnych materiálov a kompozitov. Štúdium vplyvu plnív na vybrané mechanické vlastnosti polymérov. Zisťovanie modulu pružnosti polymérnych materiálov a analýza ich homogenity.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti diagnostiky materiálov, prevádzkovej diagnostiky a defektoskopie, experimentálnych metód materiálového inžinierstva, technickej dokumentácie a konštruovania.


  • Ing. Mariana Janeková, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Príprava metalografických vzoriek potrebných pre hodnotenie na optickom mikroskope. Hodnotenie makroštruktúry a povrchových defektov na kovových ako aj nekovových materiáloch. Štúdium a hodnotenie mikroštruktúr a výskyt štruktúrnych fáz v kovových a nekovových materiáloch pomocou optickej mikroskopie. Zisťovanie mechanických vlastností, meranie tvrdosti podľa Vickersa.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti mikroskopického hodnotenia materiálov optickým mikroskopom, overovanie mikroštruktúry pomocou skúšky tvrdosti podľa Vickersa, základné poznatky z náuky o kovových materiáloch, tepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovových materiálov, technológie spracovania pri tvárnení a obrábaní kovov.


  • Ing. Andrej Dubec, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Hodnotenie mikroštruktúr materiálov metódou termoemisnej skenovacej elektrónovej mikroskopie a optickej mikroskopie. Štúdium mikromorfológie povrchov elektricky vodivých aj nevodivých materiálov. Štúdium materiálového kontrastu. Zisťovanie chemického zloženia materiálov metódou energiovo - disperznej spektroskopie. Príprava pokovených a pouhličených elektricky vodivých povrchov. Fraktografické hodnotenie lomových plôch. Štúdium mechanických vlastností priemyselne využiteľných materiálov.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti hodnotenia štruktúr materiálov mikroskopickými metódami, skúšok mechanických vlastností, technológie výroby a spracovania kovových materiálov a ich degradačných procesov.


  • doc. Ing. Ján Vavro, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Aplikácia výpočtového modelovania metódou konečných prvkov (MKP) v materiálovom inžinierstve. Hodnotenie fyzikálnych a mechanických vlastností materiálových charakteristík. Vývoj nových metód diagnostiky chýb materiálov. Aplikácia špeciálnych stavebných materiálov. Statická a dynamická analýza mechanických sústav telies a ich optimalizácia z pohľadu ich materiálových vlastností. Aplikácia metódy konečných prvkov (MKP) na riešenie napäťovo-deformačných stavov reálnych telies, na hodnotenie teplotných polí, na stanovenie životnosti reálnych telies.

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác (dizertačných, diplomových a bakalárskych) v oblasti materiálov, konštruovania a výpočtového modelovania, mechaniky telies, výpočtového modelovania sústav telies, experimentálnych metód materiálového inžinierstva, modálnej analýzy a infračervenej termografie.


  • Ing. Daniela Koštialiková, PhD.

Opens external link in new windowTrvalý odkaz REPČO

Vedecko-výskumný profil: Návrh a konštrukcia súčastí v programe Solidworks. Hodnotenie vlastnosti materiálov pomocou optickej mikroskopie

Pedagogický profil: Výučba a vedenie záverečných prác v oblasti CAD CAM a informatiky.


  • Mgr. Silvia Koišová

Vedecko-výskumný profil: Spolupráca s odborníkmi oblasti materiálových vied a strojárstva z pohľadu odborného prekladu (článkov) a korektúry odborných textov, zahŕňajúc odbornú terminológiu pre dané vedné odbory.

Pedagogický profil: Využitie odbornej terminológie z vedecko-výskumnej spolupráce s odborníkmi pre zabezpečenie edukačného procesu (materiálové Q141 strojárstvo a príbuzné vedy) za účelom výučby anglického jazyka (vzájomne prepojenie technických predmetov, pričom hlavnou náplňou je výučba anglického jazyka).