Facebook Youtube Instagram

Katedra materiálového inžinierstva (KMI)

Katedra poskytuje vzdelávanie v oblasti materiálov, technológií, dizajnu a navrhovania. Odborníci katedry sa svojím vedeckým profilom orientujú na výskum  v oblasti kovov, polymérnych materiálov a kompozitov, deštruktívne a nedeštruktívne skúšanie materiálov, metalografickú analýza, kontrolu kvality materiálov, elektrónovú mikroskopiu, fraktografickú a mikrofraktografickú analýzu materiálov, atómovú silovú mikroskopiu, modelovanie a dizajn. V oblasti výskumu sa na katedre riešia výskumné úlohy finančne podporované z domácich aj zahraničných zdrojov (Európsky fond regionálneho rozvoja, KEGA, VEGA) a úlohy na objednávku spoločenskej praxe. Výsledky vedecko – výskumnej práce sú pravidelne prezentované na domácich aj zahraničných konferenciách, v knižných a časopiseckých publikáciách.