Facebook Youtube Instagram

Habilitačné konania a inauguračné konania

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne má na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 08. júna 2010, priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania: Materiály

 

Základné údaje o HK a IK

Základné údaje o habilitačnom konaní a inauguračnom konaní

 

Názov odboru HK a IK: Materiály

Priradenie k študijnému odboru: 36. Strojárstvo

Miesto/-a uskutočňovania HK a IK: Púchov, Ivana Krasku 491/30

Udeľovaný akademický titul: doc./prof.

Dátum zosúladenia HK a IK: RVH 8.7.2022

Dátum ostatnej úpravy HK a IK: -

Personálne zabezpečenie odboru HK a IK

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu HK a IK:

 

  • prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
  • prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.
  • prof. Ing. Jan Krmela, PhD.
  • doc. Mgr. Ivan Kopal, PhD.
  • doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD.

Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent a profesor

Prebiehajúce a ukončené habilitačné a inauguračné konania