Facebook Youtube Instagram

Prezentácia prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu (OPD) "zimný semester"     Dňa 18. 01. 2017 o 14.00 hod. sa v ateliéri 601 Oddelenia priemyselného dizajnu (OPD) Fakulty priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne, uskutočnila prezentácia semestrálnych prác študentov bakalárskeho študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo, s názvom "zimný semester".

 

     Prezentáciu semestrálnych prác otvorila PaeDr. Ľubica Mrvová, ktorá prítomných privítala a stručne predstavila vystavené práce študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo. Dekanka prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. vo svojom príhovore ku prítomným študentom a zamestnancom fakulty vyzdvihla tvorivosť, úžasné pracovné nasadenie študentov a vyučujúcich a vysokú úroveň vystavených prác. Za zorganizovanie a prezentovanie tohto krásneho podujatia poďakovala prezentujúcim študentom a najmä pedagógom OPD, PaeDr. Ľubici Mrvovej a Ing. Jele Legerskej, PhD. V závere príhovoru vyjadrila jednoznačnú podporu vedenia fakulty v prospech ďalšieho rozvoja študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo na FPT v Púchove a popriala študentom úspechy v štúdiu a množstvo nových tvorivých nápadov pri ďalších prezentáciách.

 

     Študenti študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo po jednotlivých ročníkoch prezentovali svoje výsledky z oblasti tvorby dezénov, odevného dizajnu a textilných doplnkov. V neformálnej priateľskej atmosfére si návštevníci mohli prezrieť výsledky umeleckej tvorivosti študentov od počiatočných návrhov až po konečnú realizáciu výtvarných prác. Počas vernisáže prejavili o práce študentov veľký záujem nielen členovia vedenia, ale všetci zúčastnení pedagógovia a pracovníci Fakulty priemyselných technológií v Púchove.