20 rokov FPT v Púchove     Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne v roku 2016 zavŕšila 20 rokov svojej existencie. Initiates file downloadPri príležitosti osláv tohto výročia sa dňa 1. 12. 2016 v aule fakulty uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, za účasti vedenia TnUAD v Trenčíne, významných predstaviteľov akademických, vedeckovýskumných inštitúcií a priemyselnej praxe. Pri tejto slávnostnej príležitosti rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a dekan FPT v Púchove prof. Ing. Ján Vavro, PhD. udelili ocenenia za rozvoj Fakulty priemyselných technológií v Púchove, vedy a vzdelanosti, v podobe Medaily Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Zlatej, striebornej a bronzovej medaily Maximiliána Hella, Pamätnej medaily FPT v Púchove a Pamätného listu FPT v Púchove.


Príhovor dekana


     Za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti a za celoživotné dielo Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a dekan FPT v Púchove slávnostne udelili Medailu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne:

 

Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina - predseda Dozornej rady Matador Holding, a.s. a zakladateľ FPT v Púchove

doc. Ing. Ondrej Nemčok, PhD. - bývalý dekan FPT  a zakladateľ FPT v Púchove

Dr.h.c. prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. - vysokoškolský pedagóg a zakladateľ FPT v Púchove

prof. Ing. Peter Plavčan, PhD. - Minister školstva vedy, výskumu a športu SR

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. – poslanec Národnej rady SR a bývalý Minister školstva vedy, výskumu a športu SR

Mgr. Marián Michalec - bývalý primátor Mesta Púchov

 

 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelil Zlatú medailu Maximiliána Hella za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti:

prof. Ing. Jánovi Vavrovi, PhD. - dekanovi FPT v Púchove

 

 

     Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a dekan FPT v Púchove udelil:

 

-          Zlatú medailu Maximiliána Hella za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti:

doc. Dr. Ing. Peter Vrábel - výrobno-technický riaditeľ RONA, a. s. Lednické Rovne

Dr.h.c. prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc. - vysokoškolský pedagóg a bývalý dekan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technická univerzita Ostrava, ČR

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. - vysokoškolský pedagóg a dekan Strojníckej fakulty Technická univerzita Košice

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. -  vysokoškolský pedagóg, štatutárny zástupca dekana, prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy na FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne a jedna z prvých zamestnancov FPT

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. - vysokoškolský pedagóg, predsedníčka AS FPT, vedúca KMTE a jedna z prvých zamestnancov FPTv Púchove TnUAD v Trenčíne

prof. Ing. Františka Pešlová, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne, vedúca KME

prof. Ing. Pavol Lizák, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne, vedúci oddelenia OPD

 

-          Striebornú medailu Maximiliána Hella za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. - vysokoškolský pedagóg a bývalý dekan Fakulty potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Ignác Capek, DrSc. - vysokoškolský pedagóg a pracovník Slovenskej akadémie vied, Ústav polymérov v Bratislave

prof. Ing. Milan Sága, PhD. - vysokoškolský pedagóg a dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Martin Budzák - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu chemických vlákien Svit

Ing. Anton Vatala - konateľ a riaditeľ závodu osobné pneumatiky spoločnosti Continental Matador Rubber. v Púchove

Ing. Peter Janypka, PhD. - riaditeľ Divízie kvality spoločnosti Continental Matador Rubber. v Púchove

Ing. Igor Krištofík - konateľ a riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti Continental Matador Rubber. v Púchove

doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. - prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne a prorektorka pre výchovu a vzdelávanie TnUAD v Trenčíne

 

-          Bronzovú medailu Maximiliána Hella za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti:

 

doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Petra Skalková, PhD. - vysokoškolský pedagóg  a prodekanka pre vedu a výskum na FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

doc. Mgr. Ivan Kopal, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Jan Krmela, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne, vedúci kat. numerických metód a výpočtového modelovania

doc. Ing. Ján Vavro, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

Ing. Dana Bakošová, PhD. - vysokoškolský pedagóg a prodekanka pre študijné záležitosti  FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

 

     Dekan FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne udelil Pamätnú medailu Fakulty priemyselných technológií v Púchove za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti

 

doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Ing. Jaroslav Baška - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. - predseda predstavenstva Matador holding, a.s.

Ing. Miroslav Rosina, PhD. - viceprezident, podpredseda predstavenstva Matador holding, a.s.

Ing. Jozef Vozár - viceprezident Matador Holding, a.s.

Ing. Ladislav Rosina - generálny riaditeľ Continental Truck Tires, s.r.o. v Púchove

Mgr. Rastislav Henek - primátor Mesta Púchov

Ing. Miroslav Chromek - riaditeľ divízie skúšobného centra spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. v Púchove

Ing. František Sieklik, CSc. - člen Dozornej rady Slovenskej asociácie finančníkov

Mgr. Miroslav Sojčák - bývalý konateľ Inštitútu odborného vzdelávania, s,r.o. Púchov

Ing. Miroslav Útly - konateľ spoločnosti PARI, s.r.o. v Púchove

Ing. Jana Pagáčová, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

 

 

     Dekan FPT v Púchove udelil Pamätný list Fakulty priemyselných technológií v Púchove

za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti:

 

Ing. Lukáš Raník - doktorand FPT v Púchove a senátor AS FPT

PaedDr. Miroslav Kubičár - riaditeľ Gymnázia Púchov

Ing. Lenka Jancíková - riaditeľka Strednej odbornej školy v Púchove

Mgr. Ivan Kasár - riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove

Ing. Petra Rendková - bývalá členka AS TnUAD a členka študentskej rady vysokých škôl SR

Mgr. Katarína Stoláriková - bývalá predsedníčka študentskej rady vysokých škôl SR

Ing. Zdenka Peclerová - vedúca študijného oddelenia FPT Púchov

Ing. Ľubomíra Balážová - tajomníčka FPT

Ing. Dana Baluchová - tajomníčka AS FPT

 


Udalosť v médiách

TV Považie
Púchovské noviny č. 43

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31