Facebook Youtube Instagram

20 rokov FPT v Púchove     Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne v roku 2016 zavŕšila 20 rokov svojej existencie. Initiates file downloadPri príležitosti osláv tohto výročia sa dňa 1. 12. 2016 v aule fakulty uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, za účasti vedenia TnUAD v Trenčíne, významných predstaviteľov akademických, vedeckovýskumných inštitúcií a priemyselnej praxe. Pri tejto slávnostnej príležitosti rektor TnUAD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a dekan FPT v Púchove prof. Ing. Ján Vavro, PhD. udelili ocenenia za rozvoj Fakulty priemyselných technológií v Púchove, vedy a vzdelanosti, v podobe Medaily Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Zlatej, striebornej a bronzovej medaily Maximiliána Hella, Pamätnej medaily FPT v Púchove a Pamätného listu FPT v Púchove.


Príhovor dekana


     Za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti a za celoživotné dielo Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a dekan FPT v Púchove slávnostne udelili Medailu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne:

 

Dr.h.c. Ing. Štefan Rosina - predseda Dozornej rady Matador Holding, a.s. a zakladateľ FPT v Púchove

doc. Ing. Ondrej Nemčok, PhD. - bývalý dekan FPT  a zakladateľ FPT v Púchove

Dr.h.c. prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. - vysokoškolský pedagóg a zakladateľ FPT v Púchove

prof. Ing. Peter Plavčan, PhD. - Minister školstva vedy, výskumu a športu SR

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. – poslanec Národnej rady SR a bývalý Minister školstva vedy, výskumu a športu SR

Mgr. Marián Michalec - bývalý primátor Mesta Púchov

 

 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelil Zlatú medailu Maximiliána Hella za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti:

prof. Ing. Jánovi Vavrovi, PhD. - dekanovi FPT v Púchove

 

 

     Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a dekan FPT v Púchove udelil:

 

-          Zlatú medailu Maximiliána Hella za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti:

doc. Dr. Ing. Peter Vrábel - výrobno-technický riaditeľ RONA, a. s. Lednické Rovne

Dr.h.c. prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc. - vysokoškolský pedagóg a bývalý dekan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technická univerzita Ostrava, ČR

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. - vysokoškolský pedagóg a dekan Strojníckej fakulty Technická univerzita Košice

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. -  vysokoškolský pedagóg, štatutárny zástupca dekana, prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy na FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne a jedna z prvých zamestnancov FPT

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. - vysokoškolský pedagóg, predsedníčka AS FPT, vedúca KMTE a jedna z prvých zamestnancov FPTv Púchove TnUAD v Trenčíne

prof. Ing. Františka Pešlová, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne, vedúca KME

prof. Ing. Pavol Lizák, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne, vedúci oddelenia OPD

 

-          Striebornú medailu Maximiliána Hella za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. - vysokoškolský pedagóg a bývalý dekan Fakulty potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Ignác Capek, DrSc. - vysokoškolský pedagóg a pracovník Slovenskej akadémie vied, Ústav polymérov v Bratislave

prof. Ing. Milan Sága, PhD. - vysokoškolský pedagóg a dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Ing. Martin Budzák - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu chemických vlákien Svit

Ing. Anton Vatala - konateľ a riaditeľ závodu osobné pneumatiky spoločnosti Continental Matador Rubber. v Púchove

Ing. Peter Janypka, PhD. - riaditeľ Divízie kvality spoločnosti Continental Matador Rubber. v Púchove

Ing. Igor Krištofík - konateľ a riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti Continental Matador Rubber. v Púchove

doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. - prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne a prorektorka pre výchovu a vzdelávanie TnUAD v Trenčíne

 

-          Bronzovú medailu Maximiliána Hella za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti:

 

doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Petra Skalková, PhD. - vysokoškolský pedagóg  a prodekanka pre vedu a výskum na FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

doc. Mgr. Ivan Kopal, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

doc. Ing. Jan Krmela, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne, vedúci kat. numerických metód a výpočtového modelovania

doc. Ing. Ján Vavro, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

Ing. Dana Bakošová, PhD. - vysokoškolský pedagóg a prodekanka pre študijné záležitosti  FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

 

     Dekan FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne udelil Pamätnú medailu Fakulty priemyselných technológií v Púchove za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti

 

doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Ing. Jaroslav Baška - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. - predseda predstavenstva Matador holding, a.s.

Ing. Miroslav Rosina, PhD. - viceprezident, podpredseda predstavenstva Matador holding, a.s.

Ing. Jozef Vozár - viceprezident Matador Holding, a.s.

Ing. Ladislav Rosina - generálny riaditeľ Continental Truck Tires, s.r.o. v Púchove

Mgr. Rastislav Henek - primátor Mesta Púchov

Ing. Miroslav Chromek - riaditeľ divízie skúšobného centra spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. v Púchove

Ing. František Sieklik, CSc. - člen Dozornej rady Slovenskej asociácie finančníkov

Mgr. Miroslav Sojčák - bývalý konateľ Inštitútu odborného vzdelávania, s,r.o. Púchov

Ing. Miroslav Útly - konateľ spoločnosti PARI, s.r.o. v Púchove

Ing. Jana Pagáčová, PhD. - vysokoškolský pedagóg FPT v Púchove TnUAD v Trenčíne

 

 

     Dekan FPT v Púchove udelil Pamätný list Fakulty priemyselných technológií v Púchove

za rozvoj FPT, vedy a vzdelanosti:

 

Ing. Lukáš Raník - doktorand FPT v Púchove a senátor AS FPT

PaedDr. Miroslav Kubičár - riaditeľ Gymnázia Púchov

Ing. Lenka Jancíková - riaditeľka Strednej odbornej školy v Púchove

Mgr. Ivan Kasár - riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove

Ing. Petra Rendková - bývalá členka AS TnUAD a členka študentskej rady vysokých škôl SR

Mgr. Katarína Stoláriková - bývalá predsedníčka študentskej rady vysokých škôl SR

Ing. Zdena Frederika Pecler - vedúca študijného oddelenia FPT Púchov

Ing. Ľubomíra Balážová - tajomníčka FPT

Ing. Dana Baluchová - tajomníčka AS FPT

 


Udalosť v médiách

TV Považie
Púchovské noviny č. 43