Facebook Youtube Instagram

Stravovanie - aktualizované

20.04.2021

Milí študenti,

oznamujem Vám, že je možné stravovať sa v Školskej jedálni pri Spojenej škole Ivana krasku 491, Púchov / podľa možných opatrení z dôvodu nerozširovania nákazy na COVID-19, sa budú podmienky stravovania meniť/.

Nakoľko systém stravovania bude prebiehať elektronicky, je potrebné mať nejaký identifikátor: AIS kartu, bankomatovú kartu, autobusovú kartu atď...Po dohode s dodávateľom je potrebné vždy do 20. dňa v mesiaci uhradiť 20,00 eur na číslo účtu: SK47 8180 0000 0070 0063 0952, pričom Vás upozorňujem, že sa jedná o úhradu mesiac dopredu. Kto má záujem o stravovanie, nech sa spojí s p. Mišíkovou – vedúcou školskej jedálne, email: sj.sspuchov@gmail.com.

 

Cena stravného lístka pre študenta je 3,62 eur, pričom študent si hradí 1,82 eur a druhú časť vo výške 1,80 eur bude fakturovaná univerzite po ukončení mesiaca podľa menného zoznamu. Študenti nech sa nahlásia u vedúcej jedálne p. Mišíkovej aj s konkrétnym identifikátorom. Prosím študentov, aby sa osobne nahlásili u p. Mišíkovej v školskej jedálni, alebo na email: sj.sspuchov@gmail.com.

 

Prvým krokom je to, že stravník sa musí zaregistrovať a vyplniť prihlášku na stravovanie, ktorú odovzdá osobne vedúcej školskej jedálne, ktorá ho na základe prihlášky a identifikačnej karty zaradí do stravovacieho systému. Na prihláške je potrebné uviesť meno, adresu, email, telefónne číslo a číslo bankového účtu, na ktorý sa budú môcť poukazovať prípadné preplatky. O ostatnom Vás bude informovať p. Mišíková.

 

Zároveň chcem upozorniť študentov, ktorí sa prihlásia na stravovanie, že si musia objednať a potvrdiť stravu vždy najneskôr deň dopredu do cca 13,30 hod., na jeden deň, alebo na celý týždeň najneskôr vždy v piatok do 13,30 hod. Pokiaľ si stravu neobjednajú, nebude im vydaný obed. Taktiež upozorňujem, že na jednu kartu je možný len 1 obed.
Návrat na aktuality