Facebook Youtube Instagram

Fakulta priemyselných technológií v Púchove získala na výskum 1,9 mil. EUR

02.05.2020

Naša Fakulta priemyselných technológií v Púchove (FPT) sa intenzívne podieľala na príprave úspešnej žiadosti, ktorú podala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci výzvy ministerstva školstva „Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“. Z celkového balíka financií (6,3 mil. EUR), ktoré univerzita získala na rozšírenie Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“, takmer 1,9 mil. EUR je určených na rozvoj výskumu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Cieľom projektu je rozvoj a podpora už existujúceho Centra pre diagnostiku a testovanie kvality materiálov v oblasti špičkového materiálového výskumu a zvýšenie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií a podnikateľského prostredia.

 

Predmetom výskumu na FPT bude najmä vývoj prísad progresívnych polymérnych materiálov a kompozitov s požadovanými technologickými, úžitkovými vlastnosťami a vývoj a výskum funkčných biopolymérov. Riešenia pre priemysel sa zamerajú na vývoj a spracovanie nových polymérnych zmesí technológiou vstrekolisovania. Realizácia výskumných aktivít na fakulte a transferu technológií do praxe je podporená spoluprácou s projektovým priemyselným partnerom, firmou MIKON, spol. s r. o. Pruské, s ktorou fakulta už dlhoročne úspešne kooperuje.

 

Získané prostriedky na FPT budú použité na rozšírenie výskumno-vývojovej štruktúry výskumného centra na fakulte o špičkové prístroje a príslušenstvo, ako sú napr.: testovacia komora pre simulácie starnutia polymérnych materiálov a kompozitov, analyzátor tvaru kvapky s možnosťou merania povrchovej energie rôznych materiálov, detektor mastných nečistôt, zariadenie na meranie veľkosti častíc laserovým rozptylom svetla, či súbor pre funkčné rozšírenie univerzálneho skúšobného zariadenia.

Do výskumného centra na fakulte pribudne tiež nový inžiniersky simulačný softvér na simuláciu deformačno-napäťových stavov modálnej analýzy a teplotných polí polymérov a kompozitov pre rôzne spôsoby ich zaťažovania.

Vo výskumnom centre na fakulte bude v rámci projektu pracovať 12 vedecko-výskumných pracovníkov, vrátane1 špičkového zahraničného experta a 2 kľúčových vedecko-výskumných pracovníkov.
Návrat na aktuality