Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina: Zakladateľ FPT v Púchove, Nadácie na podporu nadaných študentov a podporovateľ vedy a vzdelávania v púchovskom regióne

Od: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Dňa: 27.06.2018


Meno Dr. h. c. Ing. Štefana Rosinu je veľmi dobre známe. Neodmysliteľne sa spája s gumárenským výrobným podnikom Matador a. s. v Púchove, v súčasnosti Continental Matador, s.r.o. Púchov. Každému, kto žije v púchovskom regióne, a nielen v ňom, ale kdekoľvek na Slovensku, sú známe vynikajúce manažérske úspechy rodiny Rosinovcov, ktorá vybudovala prosperujúcu firmu, dlhodobo prinášajúcu prospech širokému okruhu zákazníkov a zamestnancov. Pán  Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina však zasvätil svoj život nielen podniku Matador, ale i podpore a rozvoju akademického prostredia. A práve o týchto aktivitách pána Rosinu by som sa chcel zmieniť v  súvislosti s Fakultou priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá v októbri 2018 dovŕši 22 rokov od svojho založenia. V roku 1996 pôvodne vznikla ako jedna z fakúlt Žilinskej univerzity. Až o rok neskôr - 1. júla 1997, v rámci delimitácie krajov, sa fakulta stala súčasťou novozaloženej Trenčianskej univerzity v Trenčíne. V súčasnosti je fakulta jednou zo štyroch fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a svojím zameraním dopĺňa profil univerzity orientovaný na rozvoj interdisciplinárneho technického vzdelávania.

            Prvý bezprostredný impulz zriadenia Fakulty priemyselných technológií v Púchove nastal po rozdelení ČSFR, keď nový štát a jeho ekonomika potrebovali zintenzívniť prípravu odborníkov pre gumárenský, textilný a sklársky priemysel. Matador a. s. Púchov a firmy regiónu, ktoré sa úspešne presadili na zahraničných trhoch, pociťovali nedostatok odborníkov schopných riešiť ekologické aspekty výroby, znižovanie surovinovej a energetickej náročnosti, využívanie domácich  surovín a materiálov, zvyšovanie kvality výrobkov. Záujem o zriadenie takto orientovanej fakulty bol jasne deklarovaný vrcholovým manažmentom firmy Matador, a. s. Púchov, a najmä osobným angažovaním sa jej vtedajšieho prezidenta Ing. Štefana Rosinu,  ktorý sa tak stal hlavným iniciátorom a zakladateľom fakulty.

            S osobou pána Dr. h. c. Ing. Rosinu sa od tých čias neodmysliteľne spájajú všetky významné podujatia a pokroky FPT v Púchove. S veľkou vďakou a úctou sa priazni tohto vzácneho človeka môže fakulta tešiť dodnes. Pán Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina fakultu všestranne podporoval od prvých dní jej existencie a v súčasnosti sa naďalej intenzívne zaujíma o jej rozvoj.

Veľkú pozornosť venuje tiež podpore mladých ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné štúdium. V týchto dňoch preto založil pod svojim menom Nadáciu  na podporu nadaných študentov na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, s finančným vkladom 10000 Eur. Nadácia bude slúžiť na podporu a rozvoj talentu nadaných študentov s vynikajúcimi výsledkami štúdia na fakulte.

Fakulta sa vždy snažila robiť česť svojim zakladateľom na čele s pánom Dr. h. c. Ing. Štefanom Rosinom. Za 22 rokov svojej existencie vychovala 1923 absolventov, z toho 710 bakalárov, 1115 inžinierov a 98 absolventov doktorandského štúdia. Na FPT v Púchove habilitovalo 20 docentov a inaugurovalo 8 profesorov vo vednom odbore 5.2.26. materiály. Titul Dr. h. c. fakulta navrhla štyrom významným odborníkom z praxe a školstva, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o jej rozvoj. V súlade s počiatočnou víziou pri jej založení, FPT v Púchove je zameraná na výchovu odborníkov v oblastiach technicky významných materiálov - kovov, polymérnych materiálov, silikátových materiálov a textilu, v kombinácií so zameraním na výpočtové modelovanie a simuláciu, environmentálne inžinierstvo a priemyselný dizajn. Fakulta je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax a rozvoj úzkej spolupráce s priemyselnými partnermi bol vždy jej prioritou. V súlade s aktuálnymi požiadavkami praxe fakulta pripravuje absolventov v rámci perspektívnych študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Má stabilné postavenie v rámci vysokého školstva na Slovensku a dosiahla aj významný medzinárodný kredit. V procese Komplexnej akreditácie za roky 2008 - 2013 v oblasti výskumu 11. metalurgické a montánne vedy dosiahla fakulta hodnotenie A– a získala akreditácie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, o ktoré požiadala (Bc., Ing., PhD.). Naviac má právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 5.2.26 materiály. V súčasnosti má fakulta vybudovanú kvalitnú vedecko-výskumnú základňu v experimentálnej diagnostike materiálov. V roku 2016 bolo na fakulte otvorené Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov s moderným a unikátnym prístrojovým vybavením. Neodmysliteľnou súčasťou výskumnej infraštruktúry sú tiež novo dobudované laboratóriá pre numerickú analýzu a simuláciu technologických procesov. Po dvadsiatich dvoch rokoch si dovolím konštatovať, že Fakulta priemyselných technológií v Púchove je inštitúciou, ktorá veľkou mierou prispieva k rozvoju mesta a regionálneho priemyslu a pozitívne ich zviditeľňuje nielen v rámci Slovenska ale i v zahraničí.

 

Vážený pán Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina, ďakujeme Vám za Vašu všestrannú podporu a významný prínos pri rozvoji Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

Na záver si dovolíme uviesť jednu z inšpiratívnych myšlienok múdrej podnikateľskej filozofie pána Dr. h. c. Ing. Rosinu: „ Firma, ktorá chce byť dlhodobo úspešná, musí mať vzdelaných ľudí“. On sám je absolventom „Baťovej školy práce“ v rokoch 1947 – 1954.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28