Facebook Youtube Instagram

Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina: Zakladateľ FPT v Púchove, Nadácie na podporu nadaných študentov a podporovateľ vedy a vzdelávania v púchovskom regióne

27.06.2018

Meno Dr. h. c. Ing. Štefana Rosinu je veľmi dobre známe. Neodmysliteľne sa spája s gumárenským výrobným podnikom Matador a. s. v Púchove, v súčasnosti Continental Matador, s.r.o. Púchov. Každému, kto žije v púchovskom regióne, a nielen v ňom, ale kdekoľvek na Slovensku, sú známe vynikajúce manažérske úspechy rodiny Rosinovcov, ktorá vybudovala prosperujúcu firmu, dlhodobo prinášajúcu prospech širokému okruhu zákazníkov a zamestnancov. Pán  Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina však zasvätil svoj život nielen podniku Matador, ale i podpore a rozvoju akademického prostredia. A práve o týchto aktivitách pána Rosinu by som sa chcel zmieniť v  súvislosti s Fakultou priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá v októbri 2018 dovŕši 22 rokov od svojho založenia. V roku 1996 pôvodne vznikla ako jedna z fakúlt Žilinskej univerzity. Až o rok neskôr - 1. júla 1997, v rámci delimitácie krajov, sa fakulta stala súčasťou novozaloženej Trenčianskej univerzity v Trenčíne. V súčasnosti je fakulta jednou zo štyroch fakúlt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a svojím zameraním dopĺňa profil univerzity orientovaný na rozvoj interdisciplinárneho technického vzdelávania.

            Prvý bezprostredný impulz zriadenia Fakulty priemyselných technológií v Púchove nastal po rozdelení ČSFR, keď nový štát a jeho ekonomika potrebovali zintenzívniť prípravu odborníkov pre gumárenský, textilný a sklársky priemysel. Matador a. s. Púchov a firmy regiónu, ktoré sa úspešne presadili na zahraničných trhoch, pociťovali nedostatok odborníkov schopných riešiť ekologické aspekty výroby, znižovanie surovinovej a energetickej náročnosti, využívanie domácich  surovín a materiálov, zvyšovanie kvality výrobkov. Záujem o zriadenie takto orientovanej fakulty bol jasne deklarovaný vrcholovým manažmentom firmy Matador, a. s. Púchov, a najmä osobným angažovaním sa jej vtedajšieho prezidenta Ing. Štefana Rosinu,  ktorý sa tak stal hlavným iniciátorom a zakladateľom fakulty.

            S osobou pána Dr. h. c. Ing. Rosinu sa od tých čias neodmysliteľne spájajú všetky významné podujatia a pokroky FPT v Púchove. S veľkou vďakou a úctou sa priazni tohto vzácneho človeka môže fakulta tešiť dodnes. Pán Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina fakultu všestranne podporoval od prvých dní jej existencie a v súčasnosti sa naďalej intenzívne zaujíma o jej rozvoj.

Veľkú pozornosť venuje tiež podpore mladých ľudí, ktorí majú záujem o kvalitné štúdium. V týchto dňoch preto založil pod svojim menom Nadáciu  na podporu nadaných študentov na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, s finančným vkladom 10000 Eur. Nadácia bude slúžiť na podporu a rozvoj talentu nadaných študentov s vynikajúcimi výsledkami štúdia na fakulte.

Fakulta sa vždy snažila robiť česť svojim zakladateľom na čele s pánom Dr. h. c. Ing. Štefanom Rosinom. Za 22 rokov svojej existencie vychovala 1923 absolventov, z toho 710 bakalárov, 1115 inžinierov a 98 absolventov doktorandského štúdia. Na FPT v Púchove habilitovalo 20 docentov a inaugurovalo 8 profesorov vo vednom odbore 5.2.26. materiály. Titul Dr. h. c. fakulta navrhla štyrom významným odborníkom z praxe a školstva, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o jej rozvoj. V súlade s počiatočnou víziou pri jej založení, FPT v Púchove je zameraná na výchovu odborníkov v oblastiach technicky významných materiálov - kovov, polymérnych materiálov, silikátových materiálov a textilu, v kombinácií so zameraním na výpočtové modelovanie a simuláciu, environmentálne inžinierstvo a priemyselný dizajn. Fakulta je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na priemyselnú prax a rozvoj úzkej spolupráce s priemyselnými partnermi bol vždy jej prioritou. V súlade s aktuálnymi požiadavkami praxe fakulta pripravuje absolventov v rámci perspektívnych študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Má stabilné postavenie v rámci vysokého školstva na Slovensku a dosiahla aj významný medzinárodný kredit. V procese Komplexnej akreditácie za roky 2008 - 2013 v oblasti výskumu 11. metalurgické a montánne vedy dosiahla fakulta hodnotenie A– a získala akreditácie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, o ktoré požiadala (Bc., Ing., PhD.). Naviac má právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 5.2.26 materiály. V súčasnosti má fakulta vybudovanú kvalitnú vedecko-výskumnú základňu v experimentálnej diagnostike materiálov. V roku 2016 bolo na fakulte otvorené Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov s moderným a unikátnym prístrojovým vybavením. Neodmysliteľnou súčasťou výskumnej infraštruktúry sú tiež novo dobudované laboratóriá pre numerickú analýzu a simuláciu technologických procesov. Po dvadsiatich dvoch rokoch si dovolím konštatovať, že Fakulta priemyselných technológií v Púchove je inštitúciou, ktorá veľkou mierou prispieva k rozvoju mesta a regionálneho priemyslu a pozitívne ich zviditeľňuje nielen v rámci Slovenska ale i v zahraničí.

 

Vážený pán Dr. h. c. Ing. Štefan Rosina, ďakujeme Vám za Vašu všestrannú podporu a významný prínos pri rozvoji Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

Na záver si dovolíme uviesť jednu z inšpiratívnych myšlienok múdrej podnikateľskej filozofie pána Dr. h. c. Ing. Rosinu: „ Firma, ktorá chce byť dlhodobo úspešná, musí mať vzdelaných ľudí“. On sám je absolventom „Baťovej školy práce“ v rokoch 1947 – 1954.
Návrat na aktuality