Facebook Youtube Instagram

Habilitačné a inauguračné konanieFakulta priemyselných technológií v Púchove má právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania v odbore Materiály rozhodnutím ministra školstva SR č. 2010-9151-071 z 08. júna 2010. Uvedené právo priznal fakulte na základe splnenia kritérií, ktoré ukladá vysokoškolský zákon.

 

Rámcový postup a formálne náležitosti pri podávaní žiadostí a priebeh habilitačného alebo inauguračného konania upravujú príslušné paragrafy Vysokoškolského zákona a Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 z 01. 09. 2019.

 

Konkrétne náležitosti sú uvedené v Initiates file downloadaktuálnych kritériách na udeľovanie titulov docent a profesor v študijnom odbore Materiály na FPT v Púchove.

 

Prípadné otázky, podnety a konzultácie smerujte prodekanovi pre vedu a výskum (Opens window for sending emaildoc. Ing. Petra Skalková, PhD.; tel.: 032/7400874 - poverená zastúpením: Ing. Jana Pagáčová, PhD.; jana.pagacova@fpt.tnuni.sk)