Facebook Youtube Instagram

PhD. študijný program v ŠO 36. Strojárstvo

  • Materiály

Cieľom vzdelávania v doktorandskom študijnom programe Materiály, je výchova odborníkov s hlbokými vedomosťami z oblastí fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností širokého spektra priemyselne významných materiálov a kompozitov, materiálovej diagnostiky a výpočtového modelovania a simulácií. Absolvent vie samostatne riešiť problémy z oblasti vývoja a charakterizácie kovových aj nekovových konštrukčných materiálov a na základe hlbokých teoretických vedomostí a praktických zručností predikovať ich úžitkové vlastnosti. Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v internej forme s dĺžkou štúdia 4 roky.