Facebook Youtube Instagram

PhD. študijné programy v ŠO 36. Strojárstvo  • Materiály

Cieľom vzdelávania v doktorandskom študijnom programe Materiály, je výchova odborníkov s hlbokými vedomosťami z oblastí fyzikálnych, mechanických a chemických vlastností širokého spektra priemyselne významných materiálov a kompozitov, materiálovej diagnostiky a výpočtového modelovania a simulácií. Absolvent vie samostatne riešiť problémy z oblasti vývoja a charakterizácie kovových aj nekovových konštrukčných materiálov a na základe hlbokých teoretických vedomostí a praktických zručností predikovať ich úžitkové vlastnosti. Doktorandské štúdium prebieha v internej (4r.) a externej (5r.) forme.


  • Materials (v anglickom jazyku)

The aim of education in the doctoral study program Materials is the education of experts with deep knowledge in the areas of physical, mechanical and chemical properties of a wide range of industrially important materials and composites, material diagnostics and computational modeling and simulations. The graduate is able to independently solve problems in the field of development and characterization of metallic and non-metallic construction materials and on the basis of deep theoretical knowledge and practical skills to predict their performance characteristics. Doctoral studies take place in internal form (4 years) and external form (5 years).