Facebook Youtube Instagram

Národná sústava kvalifikácií (NSK)

Projekt Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií pomáha zamestnancom i zamestnávateľom

 

Národná sústava kvalifikácií (NSK) je jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce u nás i v zahraničí. Vytvorením sústavy kvalifikácií a referencovaním k Európskemu kvalifikačnému rámcu im totiž uľahčíme uznávanie kvalifikácií v celej Európe. NSK súčasne pomôže zosúladiť potreby trhu a obsah vzdelávania a tiež umožní ľuďom získať uznanie ich kvalifikácie, ktorú nadobudli praxou. Zároveň pomôže zamestnávateľom pri hľadaní nových kvalifikovaných zamestnancov.

 

Slovenská NSK prinesie komplexný pohľad na kvalifikačný systém našej republiky. Opíše čiastočné aj úplné kvalifikácie a vzťahy medzi nimi a na ich základe stanoví kritériá hodnotenia, ktoré sú potrebné na to, aby človeku mohla byť uznaná kvalifikácia. Cieľom je, aby ľudia, ktorí z akéhokoľvek dôvodu potrebujú mať uznanú kvalifikáciu, pretože to napríklad vyžaduje ich zamestnávateľ ako potvrdenie, že ovládajú to, čo deklarujú, nemuseli absolvovať celý vzdelávací cyklus v tradičnom školskom systéme, ak preukázateľne v danej oblasti stanovené obdobie pracovali.

 

Predstavte si, že váš syn sa vyučil za čašníka, avšak po škole sa uplatnil ako Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov. Po desiatich rokoch chcel pracovať v inej spoločnosti, tá ho však odmietla pre „nevyhovujúce vzdelanie“. V súčasnosti totiž môže len ťažko dosiahnuť uznanie svojej kvalifikácie, keďže nemá v ruke „papier“, ktorý by dokazoval, že určité činnosti ovláda. Na to mu môže pomôcť Národná sústava kvalifikácií, ktorá postaví do popredia skutočné vedomosti, schopnosti a zručnosti nezávisle od toho, či ich získal v škole, na seminároch, kurzoch, či v praxi.V rámci jej implementácie bude zavedená možnosť preskúšania odborných vedomostí a zručností pred komisiou, teda absolvovanie skúšky a získanie osvedčenia o plnohodnotnej kvalifikácii platnej v krajinách EÚ.

 

Do projektu NSK sa zapája cca 1100 odborníkov a expertov priamo z jednotlivých odvetví národného hospodárstva a oblastí vzdelávania. Odborníci sa pravidelne stretávajú a spolupracujú v 24-och sektorových radách (SR). K aktívne zapojeným sektorovým radám patrí aj SR Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály.  Predsedá jej Ing. Anna Krupičková, garantom je Ing. Štefan Škultéty z AZZZ a členom rady za vysoké školy je RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. z Fakulty priemyselných technológií v Púchove. V prvej fáze popisuje SR Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály najžiadanejšie kvalifikácie z trhu práce, ako sú napríklad kvalitár v sklárskej výrobe, spracovateľ skleného vlákna, umelecký sklár ale aj špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov a špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe.

 

Projekt Tvorba NSK a v rámci neho práca sektorových rád napomáha aj zosúladenie našej vzdelávacej sústavy a slovenského trhu práce. Stretnutia zástupcov celého spektra trhu práce a školstva vytvárajú priestor na formuláciu požiadaviek zamestnávateľov a zároveň ujasnenie možností slovenského školstva. Jedným z cieľov projektu je, aby slovenské školy zohľadnili potreby zamestnávateľov a vychovávali uplatniteľnú kvalifikovanú pracovnú silu v štruktúre a množstve, ako to bude trh práce vyžadovať.Zmeny by sa postupne mali premietať do definícií profilov absolventov, prípadne úprav legislatívy.

 

Projekt Tvorba NSK zahŕňa okrem práce so sektorovými radami i dizajn a vývoj aplikačného softvéru. Aplikačný softvér NSK slúži primárne na podporu činnosti a úloh jednotlivých subjektov v rámci časti projektu s názvom Služby NSK, ktorá je zameraná na tvorbu, schvaľovanie a následné publikovanie kariet kvalifikácií.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie. Projekt realizuje spoločnosť AssecoCentralEurope v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.

 

AssecoCentralEurope, je jednýmz najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné systémy, informačné systémy pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné karty, dátové sklady a Business Intelligence riešenia, výkazníctvo a ďalšie riešenia šité na mieru. AssecoCentralEurope je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco.