Facebook Youtube Instagram

Transfer technológií a odbornosti do praxe
V rámci projektu

„Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe“

s kódom ITMS 26110230118

je u vybraných priemyselných partnerov zamestnaných 5 absolventov doktorandského štúdia a 5 absolventov inžinierskeho štúdia FPT v Púchove.

Absolventi pokrývajú odbornú a aplikačnú časť aktivít zameranú na konkrétnu odbornú spoluprácu s praxou, riešenie konkrétnych úlohy vyplývajúcich z definovaných potrieb priemyselného partnera s prehlbovaním už nadviazanej spolupráce. Absolventi riešia aplikovaný vývoj, optimalizujú vybrané výrobné postupy aplikovaním nových a doteraz získaných poznatkov zo štúdia na FPT v Púchove.  

 

 


Pracovné pozície v rámci projektu za FPT v Púchove:

 

Mgr. Jana Šulcová, PhD.                   1.1.1.7 Koordinátor odbornej aktivity č. 3. 1. – FPT TnUAD

Ing. Róbert Janík, PhD.                     4.1.1 Odborný garant za FPT TnUAD

 

Ing. Andrea Feriancová, PhD.           4.1.3 Post doktorand č. 1

Ing. Peter Počarovský, PhD.             4.1.4 Post doktorand č. 2

Ing. Ladislav Janek, PhD.                 4.1.5 Post doktorand č. 3

Ing. Eva Rosinová, PhD.                  4.1.6 Post doktorand č. 4

Ing. Katarína Holcová, PhD.             4.1.7 Post doktorand č. 5

 

Ing. Radovan Drábik                         4.1.8 Absolvent ING č. 1

Ing. Róbert Hulvej                             4.1.9 Absolvent ING č. 2

Ing. Monika Štrbáková                      4.1.10 Absolvent ING č. 3

Ing. Ivana Medňanská                       4.1.11 Absolvent ING č. 4

Ing. Mariana Janeková                      4.1.12 Absolvent ING č. 5

 

Zoznam priemyselných partnerov zapojených do projektu:

 

ENEX trade, s. r. o.

http://enextrade.sk

Continental Matador Rubber s. r. o.

http://www.matador.sk

Krivý spol. s r. o.

http://www.krivy-sro.sk

Výskumný ústav chemických vlákien a. s., Svit

http://www.vuchv.sk

MIKON spol. s. r.o. Púchov

http://www.mikon.eu/?1430127815027

GOMS s. r. o.

http://www.goms.sk/sk/

PD Mestečko

http://www.pdmestecko.sk

RONA a. s.

http://www.rona.sk


Informačný deň na FPT v Púchove

V dňoch 27. - 28. 11. 2014 sa v zasadačke dekana predstavili absolventi doktorandského a inžinierskeho štúdia FPT, ktorí v rámci projektu "Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe" pôsobia u vybraných priemyselných partnerov.

Absolventi predstavili svoje doterajšie pôsobenie v podnikoch, podrobne informovali o odborných aktivitách a oboznámili zúčastnené vedenie FPT a zúčastnených hostí z podnikov o svojich doteraz získaných výsledkoch, vedomostiach a optimalizovaných riešeniach vo výrobe.

 

Stretnutia sa zúčastnili: 

27. 11. 2014 v čase od 8:30 - 11:15

prof. Ing. Ján Vavro, PhD. - Dekan FPT v Púchove

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. - Štatutárny zástupca dekana FPT v PU

Ing. Róbert Janík, PhD. - 4. 1.1 Odborný garant – Transfer technológii a odbornosti do praxe za FPT TnUAD

Ing. Peter Plekanec - Generálny riaditeľ ENEX Trade s. r. o.

Ing. Andrea Feriancová, PhD. - 4.1.3 Post doktorand č. 1

Ing. Andrej Crkoň - Obchodný zástupca MIKON spol. s r.o.

Ing. Radovan Drábik - 4.1.8 Absolvent ING č. 1

Ing. Ivan Kováčik - Vedúci oddelenia vývoja RONA a.s.

Ing. Mariana Janeková - 4.1.12 Absolvent ING č. 5

Mgr. Martin Ganát - Riaditeľ GOMS spol. s r. o.

Ing. Róbert Hulvej - 4.1.9 Absolvent ING č. 2

Ing. Peter Ježo, PhD. - Predseda družstva PD Mestečko

Ing. Ivana Medňanská - 4.1.11 Absolvent ING č. 4

 

28. 11. 2014 v čase od 8:30 - 11:10

Ing. Róbert Janík, PhD. - 4. 1.1 Odborný garant – Transfer technológii a odbornosti do praxe za FPT TnUAD

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. - Štatutárny zástupca dekana FPT v Púchove

Mgr. Jana Šulcová, PhD. - Koordinátor odbornej aktivity č. 3. 1. – FPT TnUAD        

Ing. Petr Janypka, PhD. - Director of Quality division PLT, Continental Matador Rubber s. r. o. (CMR)

Ing. Peter Počarovský, PhD. - 4.1.4 Post doktorand č. 2

Ing. Eva Rosinová, PhD. - 4.1.6 Post doktorand č. 4

Ing. Janka Vnenčáková - Vedúca divízie skúšobníctva a skúšobných laboratórií (SL-FAT), Výskumný ústav chemických vlákien a. s ., Svit; (VÚCHV)  

Ing. Mária Dzivjaková - Laborantka v textilom laboratóriu VÚCHV a. s., Svit

Ing. Monika Štrbáková - 4.1.10 Absolvent ING č. 3

Ing. Katarína Holcová, PhD. - 4.1.7 Post doktorand č. 5

Ladislav Krivý - Konateľ spoločnosti Krivý s. r. o.

Ing. Ladislav Janek, PhD. - 4.1.5 Post doktorand č. 3

 

Zúčastnení sa zhodli, že vzájomná spolupráca je prospešná - dochádza k ideálnemu prípadu transferu vedomostí do praxe a transferu najnovších technológií do zručností absolventov.